Žiadosť o prijatie do zamestnania vzor + návod

15. 7. 2013, rubrika: Životopis - rubrika

Spolu so životopisom a motivačným listom patrí žiadosť o prijatie do zamestnania do trojice dokumentov, ktorými sa ako uchádzač prezentujete svojmu budúcemu zamestnávateľovi. Má podobnú štruktúru ako motivačný list, je však stručnejší a viac sa blíži označeniu sprievodný list, ako býva často nepresne motivačný list nazývaný.

Žiadosť o prácu cez online formulár

U viacerých spoločností je možné žiadať o zamestnanie priamo na ich webovej stránke, reakciou na konkrétnu pracovnú ponuku, ktorú majú na nej zverejnenú. Väčšina z nich dokonca tento spôsob uprednostňuje, pretože im to zjednodušuje spracovanie. V takom prípade obvykle plní funkciu žiadosti online formulár, pričom pri jeho odosielaní k nemu pripojíte v elektronickej forme motivačný list a CV, prípadne fotografiu, či ďalšie dokumenty.

Online žiadosti vypĺňajte presne podľa pokynov, rovnako prílohy neposielajte v inom, ako odporúčanom formáte. Nechcete si to predsa pokaziť hneď na začiatku tým, že o sebe naznačíte, že neviete nasledovať ani jednoduché inštrukcie.

Prostredníctvom formulára môžete reagovať na inzerované voľné pracovné miesta aj na niektorých pracovných portáloch.

Ako napísať žiadosť o zamestnanie

Ak sa nebudete uchádzať o prácu prostredníctvom online formulára, budete to robiť pravdepodobne e-mailom, alebo poštou. V takom prípade môžete pri písaní žiadosti použiť nasledujúcu štruktúru:

Do hlavičky uveďte vaše kontaktné údaje: titul, meno, adresa, telefón, e-mail. Nasledujú údaje o adresátovi: názov firmy (a meno zodpovednej osoby ak je vám známe), adresa. Pod to napíšete miesto a dátum.

Na označenie dokumentu môžete použiť, text: Žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo niečo v podobnom zmysle.

Môže nasledovať oslovenie, alebo rovno prvý odsek.

Prvý odsek (úvod) obsahuje informácie o tom, o akú pozíciu sa uchádzate a kde ste sa o nej dozvedeli.

V druhom odseku stručne predstavíte svoju doterajšiu kariéru. Svoje skúsenosti a schopnosti, prípadne vzdelanie a vlastnosti, ktoré vás predurčujú na získanie pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate.

V ďalšom odseku uvediete termín, kedy môžete do práce nastúpiť.

Môžete poďakovať za posúdenie žiadosti, prípadne prejaviť záujem o osobné stretnutie.

Nasleduje pozdrav a vlastnoručný podpis

Na koniec sa uvádza zoznam príloh, ktoré posielate spolu so žiadosťou.

Ak je to potrebné, doplňte text súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania - vzor

Uchádzač s praxou by mal vyzdvihnúť svoje skúsenosti. Absolvent sa môže opierať viac-menej len o svoje vzdelanie.
Pri písaní vás môžete inšpirovať nasledujúci vzor žiadosti o prijatie do pracovného pomeru:

Martina Nováková, Robotnícka 2, 034 01 Ružomberok, tel.:0923 123 123, e-mail: milan.novak@emmail.sk

Prekro s.r.o.
Monika Múdra
Nejedlého 45
010 01 Žilina

Ružomberok, 1. 1. 2013

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Na základe inzerátu na stránke www.toppraca.sk, uverejnenom dňa 26. 11. 2012 by som Vás chcela požiadať o prijatie do pracovného pomeru na pozíciu asistentky na ekonomickom úseku.

Som absolventkou Obchodnej akadémie, odbor obchodná akadémia. Aktívne komunikujem v anglickom a nemeckom jazyku. Ovládam jednoduché a podvojné účtovníctvo, strojopis, prácu s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, Internet). Praktické odborné skúsenosti som získala už počas štúdia prácou v učtárni výrobného podniku s dvadsiatimi zamestnancami. Medzi moje prednosti patrí zodpovednosť a aktívny prístup k riešeniu problémov. Rada a rýchlo sa učím nové veci.

Nastúpiť do zamestnania môžem okamžite.

Za vybavenie moje žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

(obrázok podpisu)

Prílohy:
Životopis
Motivačný list
Fotokópia maturitného vysvedčenia

Aj keď tento typ dokumentu na to nedáva veľa možností, pokúste sa byť pri jeho tvorbe kreatívny, aby ste sa odlíšili od ostatných uchádzačov.

Tipy pre písanie žiadosti

Ako pri životopise a motivačnom liste, tak aj tu by mala byť použitá podobná grafická úprava, rovnaký font a formát dokumentu A4.
Ak žiadate o prácu e-mailom žiadosť môže tvoriť text e-mailu a ostatné dokumenty jeho prílohu.
Ďalšie tipy použiteľné aj pri písaní žiadosti nájdete v návode na písanie motivačného listu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžete poslať do firmy aj “na slepo” bez toho, že by ste reagovali na ich pracovnú ponuku. V takomto prípade sa neodvoláte na zdroj ponuky (ktorý vlastne neexistuje), ale prejavíte len svoj záujem pre firmu pracovať (s uvedením dôvodov). Ak firma aktuálne nehľadá nových zamestnancov šanca na úspech je veľmi malá. Ak však máte kvality, pre ktoré by sa firme oplatilo zamestnať vás a vy máte skutočný záujem vo firme pracovať môžete to skúsiť.

Príprava životopisu a motivačného listu pre konkrétnu pozíciu si vyžaduje dostatok času, preto ak výnimočné schopnosti alebo skúsenosti nemáte, oplatí sa venovať ho radšej reakciám na inzerované pracovné ponuky a rozosielaniu žiadostí “na slepo” sa venovať až po ich vyčerpaní.

Motivačný list vzor, návod a tipy

18. 6. 2013, rubrika: Životopis - rubrika

Po životopise, alebo CV sa v ďalšom dieli zo série podrobných návodov, ktoré sme pre vás pripravili pozrieme na motivačný list (v angličtine cover letter, v nemčine Anschreiben), niekedy označovaný aj ako sprievodný list, čo však nie je celkom presné. Dozviete sa ako ho napísať a ako by mal vyzerať plus množstvo tipov, na čo si dať pri jeho zostavovaní pozor. V závere, samozrejme, nájdete vzor.

Písanie motivačného listu

Na čo slúži motivačný list

Z pohľadu personalistu je úlohou motivačného listu získať viac informácií o uchádzačovi a jeho vzťahu k inzerovanému voľnému miestu. Predovšetkým to, ako sa zlučujú jeho schopnosti a skúsenosti s potrebami firmy a čo ho motivuje pracovať na danej pozícii.

Uchádzač o zamestnanie by sa zasa mal snažiť motivačným listom presvedčiť personalistu, resp. zamestnávateľa, aby ho pozval na pracovný pohovor a následne zamestnal. Musí v ňom teda vytvoriť dojem, že je na danú pozíciu vhodným (tým najlepším :)) kandidátom.

Je potrebné si uvedomiť, že ten skutočne prvý dojem nevytvárate na pracovnom pohovore, ale už svojim životopisom a motivačným listom!

Ako z motivačného listu vyťažiť čo najviac

Ak má životopis zaujať a pomôcť odlíšiť sa od ostatných kandidátov, tak o motivačnom liste to platí dvojnásobne, aspoň k tomu má väčšie predpoklady. Životopis by mal byť stručný a zvlášť štrukturovaný má svoju pevnú formu, ktorá nedovolí, príliš sa rozpisovať. Aj pri tvorbe motivačného listu, musíte dodržať formu a určité pravidlá, avšak pri písaní máte podstatne väčšiu voľnosť, ktorú by ste mali využiť.

Nemali by ste ho považovať len za povinný doplnok životopisu, ktorý skopírujete z internetu a len vymeníte meno, dátum, profesiu atď. Jeho tvorbe by ste mali venovať dostatok času a energie, pretože len tak sa môže stať vašou vstupenkou na pracovný pohovor.

Ako napísať motivačný list - návod

Ak reagujete na viacero inzerátov, vždy by ste mali zohľadniť špecifiká konkrétnej pracovnej ponuky a každý motivačný list tvoriť ako originál. Samotnému písaniu by malo preto predchádzať dôkladné oboznámenie sa s firmou a s konkrétnym pracovným miestom. Informácie je pri tom dobré čerpať z viacerých zdrojov.

Grafická úprava

Potrebné je dodržať základnú formu.

 • Použiť jednu stranu formátu A4, nie viac.
 • Vhodne rozložiť text na stránku použitím odsekov a voľných riadkov.
 • Použiť jednotný, základný font, ktorý použijete pre všetky dokumenty (aj životopis, príp. žiadosť o zamestnanie).

Vhodné je pridržiavať sa aj zabehnutej štruktúry. Na odlíšenie sa od ostatných uchádzačov použite slová.

Základná štruktúra

Hlavička obsahuje vaše kontaktné údaje: akademický titul, meno, adresa, telefón, e-mail (zarovnáva sa na stred).

Údaje o tom, komu je list určený: názov firmy, meno osoby, adresa (zarovnáva sa vľavo, alebo sa pomocou tabulátora (klávesa Tab) umiestni na pravú stranu)

Miesto a dátum (zarovnáva sa vpravo)

Oslovenie (zarovnáva sa vľavo)

(Ďalší text možno zarovnať vľavo, alebo do bloku, podľa toho, čo vyzerá lepšie)

Úvod
V úvodnom odseku uvediete, o akú pozíciu sa uchádzate a kde ste sa o pracovnej ponuke dozvedeli (názov zdroja). Ak je pri ponuke uvedený aj dátum zverejnenia, prípadne identifikačné číslo inzerátu, môžete napísať aj tieto údaje. Napíšte prečo vás daná pozícia zaujala a prečo sa o ňu uchádzate. Môžete ju dať do vzťahu nie len s odborom, ale aj so samotnou firmou.

V ďalšej časti sa snažte odpovedať na otázku, prečo práve vy ste na túto pozíciu vhodným kandidátom. Vytvoriť si predstavu, ako by mal vyzerať ideálny kandidát môžete predovšetkým z inzerátu na základe požiadaviek zamestnávateľa na uchádzača o danú pracovnú pozíciu a z pracovnej náplne na tejto pozícii. Pomôcť si môžete aj ďalšími zdrojmi. Na získanie informácií o náplni práce ako aj profile typových pozícií môžete použiť napríklad stránku www.pozicie.sk.

Svoju argumentáciu môžete stavať na svojom vzdelaní, schopnostiach, zručnostiach ale predovšetkým skúsenostiach, prípadne aj charakterových vlastnostiach.

Vlastnosti sa však obvykle uvádzajú v samostatnom odseku, v závere ktorého nepriamo požiadate o pozvanie na pracovný pohovor.

Potom nasleduje už len pozdrav a podpis (pre zvýšenie autenticity modrým perom). Ak posielate dokumenty v textovej podobe, elektronicky, namiesto podpisu môžete uviesť svoje meno a priezvisko.

Aby zamestnávateľ mohol pracovať s informáciami, ktoré ste mu sprístupnili v súlade so zákonom, môže od vás vyžadovať spolu so životopisom a motivačným listom aj zaslanie súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Tipy

 1. Nepíšte “rozprávky” ale k veci, využite priestor, ktorý máte efektívne a naplno.
 2. Uvádzajte reálne projekty a situácie, v ktorých ste využili svoje schopnosti a skúsenosti (pre lepšiu predstavu môžete použiť čísla)
 3. Ak budete motivačný list do zamestnania posielať v elektronickej forme, podobne ako pri životopise súbor môžete uložiť vo formáte .DOC, alebo možno ešte lepšie vo formáte PDF, pri ktorom bude zachovaný vzhľad dokumentu. Slová v názve súboru je najlepšie oddeliť pomlčkami. Názov môže vyzerať nasledovne: motivacny-list-meno-priezvisko.pdf.
 4. Nesnažte sa presvedčiť, že ste dobrý vo všetkom, sústreďte sa na konkrétnu profesiu. Nemusíte vypísať všetky svoje kladné vlastnosti. Ak ich bude menej ale súvisiacich s náplňou práce, získajú väčší dôraz.
 5. Ak je to možné, snažte sa uviesť adresáta menovite. Zodpovedná osoba býva často uvedená pod inzerátom. Ak to tak nie je, skúste si zistiť jej meno, napríklad e-mailom alebo telefonicky priamo u zamestnávateľa. Celý váš prejav bude pôsobiť osobnejšie. Ak si nie ste istí, kto presne sa bude vašou žiadosťou zaoberať, adresujte ju radšej personálnemu oddeleniu. Osloviť personalistu cudzím menom by mohlo mať negatívny efekt.
 6. Zámerným vynechaním niektorých detailov (napr. súvisiacich so skúsenosťami) môžete skúsiť vzbudiť u personalistu záujem spoznať vás osobne a dozvedieť sa viac. Samozrejme, by to namalo pôsobiť prvoplánovo.
 7. Pre absolventa sú užitočné pracovné skúsenosti získané počas štúdia. Ak ešte študujete, pokúste sa ich získať čo najviac.

Extra tip

Ak ste svoj motivačný list dopísali, skúste ho na niekoľko dní odložiť. Keď sa k nemu s odstupom času vrátite, možno sa vám ho podarí ešte o čosi vylepšiť.

Na čo si dať pri písaní pozor

 1. Zbytočne neopakujte to, čo je už uvedené v životopise. Vhodné je, z textu na priložený životopis odkázať.
 2. V liste nesmú byť žiadne gramatické chyby. Niekoľkokrát si ho preto prečítajte (nie len na monitore, ale vytlačený), prípadne ho dajte prečítať aj inej osobe.
 3. Dbajte na štylistiku, aby bolo jeho čítanie plynulé a aby jednotlivé myšlienky na seba nadväzovali.
 4. Podobne ako v životopise, uvádzajte len pravdivé informácie.
 5. Vyhnite sa akýmkoľvek negatívnym vyjadreniam. List by mal vyznievať pozitívne.
 6. Ak používate na vytváranie svojich motivačných listov šablónu, nezabudnite aktualizovať dátum. So zmenou ostatných detailov, ako sú názov firmy, prípadne pozície by nemal byť problém.
 7. Pozorne si skontrolujte, či píšete správne názov firmy, v ktorej sa uchádzate o miesto. Platí to predovšetkým pre zložitejšie názvy. Preklep na tomto mieste by znamenal veľké mínus.
 8. Odborné termíny používajte s rozvahou.

Motivačný list - vzor

Vzor motivačného listu

ing. Milan Novák, Robotnícka 2, 034 01 Ružomberok, tel.: 0923 123 123, e-mail: milan.novak@emmail.sk

Prekro s.r.o.
Monika Múdra
Nejedlého 45
010 01 Žilina

Ružomberok, 1. 1. 2013

Vážená pani Múdra

Na základe inzerátu na stránke www.najlepsiapraca.sk, uverejnenom 23. 12. 2012 sa uchádzam o pracovnú pozíciu marketingový pracovník.

Zastávam názor, že pre každú spoločnosť veľmi dôležité využívať všetky dostupné kanály na komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi. Ako som si všimol, robí to veľmi úspešne aj Vaša firma. Pravdepodobne aj preto patrí medzi z lídrov v strojárskom odvetví. V oblasti marketingu sa neustále vzdelávam a sledujem aktuálne trendy a veľmi rád by som využil svoj potenciál práve vo Vašej spoločnosti.

V predchádzajúcom zamestnaní som pracoval na reklamnom oddelení, na pozícii špecializovanej na online marketing. Mám skúsenosti s vytváraním a spravovaním firemnej stránky na Facebooku a vedením kampaní. Jednou z nich sa podarilo trvale zvýšiť tržby firmy o 130%. Bohaté skúsenosti mám so správou kontextovej reklamy. Dokážem pracovať samostatne na malých, aj v tíme na veľkých projektoch.

Riešiť problémy mi pomáha predovšetkým tvorivosť a schopnosť odlíšiť dôležité veci od nepodstatných. Aktívne komunikujem v anglickom a nemeckom jazyku. Zoznam počítačových zručností nájdete v priloženom životopise.

Veľmi dobre zvládam stres, som zodpovedný a kreatívny, so zmyslom pre detail a orientáciou na zákazníka. Som si istý, že svojimi nápadmi a skúsenosťami by som mohol prispieť k ďalšiemu rastu spoločnosti.

Ak Vás moja žiadosť zaujala, na osobnom pohovore veľmi rád doplním ďalšie informácie a predstavím konkrétne projekty, na ktorých som doteraz pracoval.

S pozdravom

(podpis)

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas na správu, spracovanie a uchovávanie mojich osobných údajov v spoločnosti Prekro s.r.o., Žilina, v databáze uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú s možnosťou ho kedykoľvek písomne odvolať.

Buďte originálni. Uvedený príklad berte len ako inšpiráciu a nepoužívajte ho ako šablónu. Využite ho kreatívne, podľa vašich potrieb.

Pokiaľ ste vy sami presvedčení, že sa na danú pracovnú pozíciu hodíte a boli by ste pre podnik prínosom, napísať presvedčivý motivačný list by pre vás nemal byť problém.

Ak hľadáte ešte viac informácií na túto tému, môžete siahnuť po niektorej z dostupných príručiek.

Nabudúce sa pozrieme na žiadosť o zamestnanie.

Brigády - 4 spôsoby, ako ich nájsť

30. 5. 2013, rubrika: Brigáda

Pracovných ponúk na zamestnanie je mnohonásobne viac ako na brigády. Napríklad na Profesii ich je približne 100 krát viac, teda zatiaľ čo ponuky na zamestnanie sa pohybujú v tisíckach, brigády len v desiatkach, a to pre celé Slovensko. A keďže nájsť si zamestnanie nie je jednoduché, s brigádu je to ešte oveľa zložitejšie.

Najľahšie sa hľadá brigáda:

 • vo veľkých mestách, pretože tam je viac pracovných príležitostí a väčší dopyt po pracovnej sile
 • študentom, pretože je to pre zamestnávateľa finančne výhodnejšie.

Ak žijete vo väčšom meste, alebo ste študentom, nemusíte to mať také ťažké a môžete si pri hľadaní brigády vystačiť len s jedným spôsobom. Ak sa vás však ani jedna z uvedených výhod netýka, je lepšie ak si ju budete hľadať viacerými spôsobmi.

V podstate máte 4 možnosti ako ju získať:

 1. môže vám ju nájsť a sprostredkovať pracovná agentúra
 2. môžete si ju nájsť sledovaním ponúk brigád na internete, v novinách, alebo na verejne prístupných miestach (napr. vo výkladoch obchodov)
 3. môžete si ju hľadať aktívne informovaním sa u potenciálnych zamestnávateľov
 4. môžete osloviť známych a priateľov

Brigáda cez agentúru

Najjednoduchší spôsob ako získať príležitostnú prácu je využiť pracovnú agentúru. Problémom je, že z celkového počtu sa ich len málo zaoberá sprostredkovaním príležitostnej práce.

Veľmi dôležitá je v tomto prípade registrácia, lebo agentúry obvykle najprv oslovujú s ponukou kandidátov, ktorých majú v databáze a až potom hľadajú iných.

Kde hľadať ponuky na internete

Ponuky môžete hľadať v novinách, alebo na verejne prístupných miestach, ale najviac ich, samozrejme, nájdete na internete.
Medzi najbohatšie zdroje patria tieto webové stránky:
www.brigada.sk
www.profesia.sk/brigady/
praca.bazar.sk/brigady/

Tieto stránky využívajú na hľadanie vhodných kandidátov aj pracovné agentúry. Pretože práve im firmy často zveria obsadenie voľných miest, vysoké percento inzerovaných miest tvoria práva ich ponuky.

Informovanie sa priamo u zamestnávateľa

Tento spôsob je najviac časovo náročný a úspešnosť nie je zaručená. Kontaktovať, firmy, podniky, alebo fyzické osoby a informovať sa o možnosti brigády, bez toho že by inzerovali voľné miesta je preto krajným riešením, využiteľným, ak ste dostali tip, alebo neexistuje iná možnosť. Môžete sa uchádzať o bežné pozície, ktoré je možné vykonávať aj na čiastočný úväzok, ako napríklad upratovačka, pokladník, čašníčka, alebo môžete ponúknuť svoje schopnosti, alebo skúsenosti, o ktorých si myslíte, že by o ne mohol mať zamestnávateľ záujem.

Práca cez priateľov a známych

Pri hľadaní zamestnania sa môžete vďaka svojim osobným kontaktom dozvedieť aj o verejne neinzerovaných voľných pracovných miestach. Skúste ich využiť aj pri hľadaní brigády. Priateľov a známych môžete kontaktovať a opýtať sa či nevedia o nejakej ponuke osobne, telefonicky, alebo jednoducho cez sociálne siete.

Nehľadajte, vytvorte si ju sami

Okrem uvedených spôsobov si brigádu môžete vytvoriť aj sami, pričom na to môžete, ale nemusíte využiť internet. Môžete strážiť deti, doučovať cudzí jazyk, predávať vlastné výrobky, venčiť psy, atď, atď. Ďalšie tipy, ako si privyrobiť (aj cez internet) nájdete v tomto článku.

Pri hľadaní zamestnania, obvykle nie je problém nájsť prácu, ale nájsť dobrú a dostatočne ohodnotenú prácu. Toto platí rovnako aj pri hľadaní brigády.

Pracovné agentúry, ktoré vám nájdu brigádu

21. 5. 2013, rubrika: Brigáda

Pracovné agentúry sa určite pri hľadaní brigády oplatí využiť. Minimálne už len preto, že ju za vás vlastne hľadajú ony a vás to tak v skutočnosti nestojí takmer žiadnu námahu.

Na hodinu vám síce môžu dať menej, ako by ste mohli dostať, keby ste pracovali priamo pre zamestnávateľa, ale dostať sa k dobrej brigáde priamo, bez správnych kontaktov je veľmi ťažké.

Výhodu majú obyvatelia veľkých miest a miest v ktorých pôsobia firmy, ktoré vo väčšej miere zamestnávajú agentúrnych pracovníkoch. Predovšetkým tam totiž majú agentúry svoje pobočky. Spolupracujú však aj s firmami v iných regiónoch, preto ich služby môžu využiť aj obyvatelia iných miest, aj keď v oveľa menšej miere.

Agentúry ponúkajúce brigády

Tu je zoznam agentúr ponúkajúcich dlhodobé alebo krátkodobé brigády, spolu so zoznamom miest, v ktorých majú svoje kancelárie a odkazom priamo na pracovné ponuky:

Študentský servis

Jedna z najdlhšie pôsobiacich agentúr na slovenskom pracovnom trhu v tejto oblasti.
Svoje ponuky zverejňuje priamo na svojej webovej stránke. Kompletný zoznam brigád nájdete tu:
www.studentservis.sk/jobs/list

Má po dve pobočky v Bratislave a v Košiciach a ďalšie v mestách: Galanta, Humenné, Michalovce a Prešov.

Graftom recruitment

Graftom recruitment je súčasťou nadnárodnej personálnej spoločnosti, jeden z najväčších sprostredkovateľov zamestnania na Slovensku.
Ponuky na krátkodobé a dlhodobé brigády inzeruje na tejto podstránke svojho webu:
www.grafton.sk/brigady/

Svoje pobočky má v Bratislave, Košiciach, Nitre a Trenčíne.

www.brigadnici.sk

Www.brigadnici.sk je agentúra s veľmi dlhou históriou v sprostredkovaní príležitostnej práce. Je partnerom personálnej spoločnosti ProAct People Slovensko zameranej na sprostredkovanie zamestnania.
Kompletná ponuka pracovných príležitostí sa nachádza na tejto stránke:
www.brigadnici.sk/ap.htm

Pobočky má v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Galanta, Komárno, Košice, Levice, Malacky, Nitra, Trnava, Zvolen a Žilina, teda prevažne na západnom a strednom Slovensku.

Index Nosluš

Index Nosluš je sprostredkovateľ práce s najväčším počtom pobočiek na Slovensku, čomu zodpovedá aj množstvo ponúk.
Aktuálna ponuka brigád je zverejnená na tejto stránke webu:
www.indexnoslus.sk/uchadzaci/s59/ponuka-brigad.html
Pobočky má popri Bratislave vo všetkých krajských mestách a v okresných mestách: Galanta, Komárno, Liptovský Mikuláš, Malacky, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Poprad, Senec a Veľký Krtíš.

Agentúra PLUS

Pracovná agentúra okrem Slovenska pôsobí aj v Českej Republike.
Ponuky nájdete okrem jej firemnej stránky aj na špecializovanom webe:
www.brigady.info/
Má pobočky v mestách: Bratislava, Nitra a Košice.

P. J. Servis

Personálna a pracovná agentúra zameraná na brigády pre študentov, ale nie len pre ich pôsobiaca priamo na vysokoškolských internátoch.
O aktuálnych voľných miestach informuje na tejto podstránke svojho webu:
www.pjservis.sk/uchadzaci/ponuka-brigady/
Sídli v Bratislave v Mlynskej doline.

3 kroky ku kariére - kniha

13. 5. 2013, rubrika: Knihy o kariére

Kniha 3 kroky ku kariére nepatrí medzi klasické príručky, pre získanie zamestnania, v ktorých nájdete návody a tipy ako napísať životopis a motivačný list, či pripraviť sa na pracovný pohovor. Na rozdiel od nich sa snaží ísť hlbšie.

Kniha tri kroky ku kariéreJej cieľom je, nie len to, aby ste si našli atraktívnu a dobre platenú prácu, ale predovšetkým to, aby to bola práca, ktorá vás bude napĺňať. Aby ste nepracovali len preto, aby ste zarobili peniaze, ale preto že vás to baví. Aby ste sa nemuseli v pondelok ráno tešiť na nasledujúci víkend, ale aby ste si každý pracovný deň mohli vychutnávať a tešiť sa z neho.

Budúcnosť patrí odborníkom. Ak vás vaša práca baví, môžete sa vo svojom odbore stať špičkou bez toho aby vás to stálo veľa námahy.

Viac o knihe

Publikácia vznikla spoluprácou troch autorov pôsobiacich v oblasti kariérneho poradenstva: Martiny Kazičkovej, Jozefa Ďuriana a Petra Kazičku a má 235 strán.

Ponúka nový pohľad na kariéru, ktorý vychádza zo zmien, ktoré sa dejú nie len v organizačných štruktúrach firiem a podnikov, ale aj na samotnom trhu práce.

Rozdelená je na tri kapitoly:

 1. Sebareflexia
 2. Sebaorientácia
 3. Self-marketing

Zjednodušene sa dá povedať, že prvé dve sú základom pre to, aby vaše nasledujúce zamestnanie bolo pre vás to pravé. Aby zohľadňovalo vaše prednosti, hodnoty a záujmy a ciele. Tretia kapitola ponúka spôsob, ako takéto zamestnanie získať. Nespolieha sa pri tom na tradičné spôsoby hľadania práce, ktoré sú často neefektívne.

Pretože pre dosiahnutie úspechu je potrebné nie len pasívne prijímanie informácií, ale predovšetkým aktívny prístup, kniha je postavená na cvičeniach, ktoré vám pomôžu prejsť jednotlivými krokmi.

Prínos môže mať ako pre absolventov, ktorí si ešte len začínajú budovať kariéru, tak aj pre tých, ktorí už majú za sebou X rokov pracovných skúseností a chcú zistiť, či naplno využívajú svoj potenciál.

Kde a v akej forme kúpiť 3 kroky ku kariére

Publikácia 3 kroky ku kariére je k dispozícii v klasickej ale aj digitálnej verzii.
Kniha tri kroky ku kariére


Práca je dôležitou súčasťou nášho života, keďže v nej trávime celú jednu tretinu z 24 hodín, ktoré máme denne k dispozícii. Preto spokojnosť v práci výraznou mierou prispieva k celkovej spokojnosti s vlastným životom.

Štruktúrovaný životopis vzor + podrobný návod

6. 5. 2013, rubrika: Životopis - rubrika

Váš profesný životopis (po anglicky CV, Curriculum vitae, v Spojených štátoch resume, v nemčine Lebenslauf) je spolu s motivačným listom tým najdôležitejším dokumentom, ktorý potrebujete pre získanie nového, lepšieho zamestnania. Práve preto je tento návod najobsiahlejší a túto stránku je možné považovať za najdôležitejšiu z celého webu. Mali by ste tu nájsť odpovede na všetky otázky týkajúce sa životopisu.

Štruktúrovaný životopis

V návode nájdete kompletný postup ako zostaviť CV a množstvo tipov ako ho vylepšiť a na čo si dať pri jeho písaní pozor. V závere, samozrejme, nechýba vzor životopisu.

Ako napísať profesný životopis

Pracovníkom personálnych oddelení firiem, alebo pracovných agentúr prechádzajú pri obsadzovaní každého voľného miesta cez ruky niekedy až stovky životopisov. Každému z nich venujú len veľmi krátky čas, preto sa pri ich zostavovaní vyžaduje stručnosť a prehľadnosť, aby už pri letmom pohľade bolo jasné, kde sa ktoré informácie nachádzajú. Tieto požiadavky spĺňa štruktúrovaný životopis. Pretože je v súčasnosti štandardom, v tomto návode sa budeme venovať práve jemu. Ak vás zaujímajú iné formy, nájdete ich na konci návodu. Akúkoľvek formu si však zvolíte, mala by vyzdvihovať vaše vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti vo vzťahu k pracovnej ponuke na ktorú reagujete.

Vždy by ste mali vychádzať z požiadaviek, ktoré sú kladené na zamestnanca pracujúceho na profesii o ktorú sa uchádzate. Pomôže vám, ak si odpoviete na nasledujúce otázky:

 • Akého človeka firma hľadá?
 • Čo môžem firme ponúknuť?

Štrukturovaný životopis krok za krokom

Štrukturovaný životopis môžete napísať podľa nasledujúcej štruktúry. Snažte sa byť struční, ale zároveň jasní a presní.

Osnova

V hlavičke by malo byť výrazne uvedený váš akademický titul, meno a priezvisko. Nadpis “Životopis” alebo “CV” sa už dávnejšie nepoužíva.

Osobné údaje

Ako prvé sú v štruktúrovanom životopise uvádzané osobné údaje a kontaktné údaje:

 • adresa (na ktorej sa zdržiavate a na ktorú vám môžu byť v prípade potreby zaslané dokumenty),
 • telefónne číslo (na ktorom ste po väčšinu dňa zastihnuteľný),
 • e-mailová adresa (aj tvar e-mailovej adresy vás reprezentuje. Najvhodnejšie je ak sa pred zavináčom nachádza iba vaše meno a priezvisko, podobne ako vo vzore nižšie).

Môžete uviesť aj dátum narodenia. Nie je to povinný údaj, ale tajiť vek nemá zmysel. Personalista si ho aj tak vie jednoducho vypočítať podľa rokov nástupu na stredoškolské, resp. vysokoškolské štúdium. Národnosť sa uvádza len ak sa uchádzate o zamestnanie v zahraničí. Rodinný stav, miesto narodenia a podobné osobné informácie sa neuvádzajú.

Vzdelanie

Táto časť obsahuje informácie o priebehu vzdelávania (od strednej školy), pričom sa začína najvyšším dosiahnutým stupňom a pokračuje sa hlbšie do minulosti. Pre každú školu sa uvádza:

 • rok začiatku a konca štúdia,
 • názov školy a mesto,
 • študovaný odbor.

Ďalšie vzdelanie

V tejto časti uvediete vaše ďalšie vzdelávanie, napríklad rôzne absolvované kurzy, semináre a školenia, tréningy. Ideálne ak majú súvis s pozíciou o ktorú sa uchádzate, ale aj priamo nesúvisiace kurzy o vás hovoria, že máte snahu sa dodatočne vzdelávať.
Uvádza sa:

 • rok/-y absolvovania kurzu,
 • názov kurzu,
 • miesto konania.

Uviesť je možné aj názov agentúry alebo firmy, ktorá školenie alebo kurz organizovala.

Pracovné skúsenosti

Jedna z najdôležitejších častí životopisu. Tu môžete byť kreatívny a predať sa. Obsahuje priebeh zamestnaní, pričom sa opäť začína aktuálnym, resp. posledným a postupuje sa ďalej do minulosti. Pre každé zamestnanie sa uvádza:

 • rok (prípadne aj mesiac) začiatku a konca pracovného pomeru,
 • názov zamestnávateľa, prípadne mesto,
 • názov pracovnej pozície,
 • náplň práce.

Ak je to užitočné, niekoľkými slovami môžete uviesť aj hlavnú činnosť firmy v ktorej ste pracovali.
Najväčší význam sa obvykle prikladá poslednému, zamestnaniu, preto pri ňom môžete uviesť viac detailov. Ak ste v ňom pracovali len krátko, detailnejšie rozoberte aj niekoľko ďalších. Ak ste pracovali v rovnakej firme na viacerých pozíciách, rozpíšte ich.

Priestor na prezentáciu ponúka vo väčšej miere náplň práce. Popíšte tu činnosti, ktoré ste vo firme alebo organizácii na svojom poste vykonávali, najdôležitejšie úlohy, príp. projekty. Ak to nezahrniete do svojho motivačného listu, môžete tu uviesť aj najvýznamnejšie úspechy, ktoré ste vo svojej práci dosiahli, napríklad riešenia, ktoré firme znížili náklady, alebo zvýšili zisk, či inak pomohli k jej prosperite. Číselnými alebo percentuálnymi hodnotami vytvoríte lepšiu predstavu o dosiahnutom výsledku. Ak máte možnosť nechajte si niektoré úspechy aj na pracovný pohovor.

Jazykové znalosti

V tejto časti sa uvádzajú vaše jazykové znalosti, spolu s úrovňou, na akej ich ovládate. Využiť môžete stupnicu: základy, mierne pokročilý, pokročilý, plynule / aktívne. Vaše hodnotenie je subjektívne, ale snažte sa byť realistický. Podhodnotenie môže spôsobiť, že vás nepozvú na pohovor. Nadhodnotenie zasa, že sa na pohovore strápnite, ak s vami budú chcieť komunikovať v cudzom jazyku a vy toho nebudete schopní.

Je dobré, ak viete svoje jazykové schopnosti niečím podložiť, napríklad: štátnou jazykovou skúškou, študijným jazykovým pobytom v zahraničí, alebo diplomom či certifikátom z jazykového kurzu.

Počítačové znalosti
V tejto časti sa uvádzajú vaše schopnosti práce s počítačom, ovládanie softvéru (kancelárskeho, grafického, ekonomického atď.) a programovacích jazykov. Spolu s názvom programu, alebo programovacieho jazyka sa uvádza aj úroveň. Opäť treba byť realistický. Na hodnotenie môžete použiť bežné hodnotenie: základy, pokročilý, expert.

Ďalšie znalosti a zručnosti

Uvádza sa tu vodičský preukaz, spolu so skupinou. Ak sa to týka pracovnej pozície, môžete uviesť aj počet najazdených kilometrov. Doplniť môžete aj ďalšie relevantné schopnosti a zručnosti, napr. ovládanie strojopisu, vedenia účtovníctva, ale aj ovládanie elektronickej pokladnice, obrábacích či iných strojov a zariadení a pod. Ak žiadne zvláštne zručnosti nemáte, len vodičský preukaz, môžete túto časť označiť jednoducho Vodičský preukaz.

Záujmy

Do tejto časti uveďte svoje záujmy, a tiež členstvá v rôznych organizáciách. Robte to uvážene, pretože personalista z nich môže o vás veľa vyčítať a na základe nich si zostaviť váš osobnostný profil a posudzovať vás ako kandidáta aj podľa neho.

Je dobré, ak uvedené informácie majú priamy súvis s pozíciou o ktorú sa uchádzate. Relevantné záľuby a koníčky naznačujú, silný záujem o danú oblasť. Aspoň niektoré všeobecné kategórie, ako cestovanie, kultúra, čítanie, šport, hudba, ktoré má v životopise takmer každý skúste konkretizovať, alebo pridať niečo originálne.

Ak si myslíte, že by nebola prínosom, môžete túto časť vynechať.

Referencie

V tejto časti môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré o vás môžu podať referencie, samozrejme pozitívne. Vopred sa s nimi o tom dohodnite a neuvádzajte na ne kontakt bez ich vedomia. Vhodnejší ako kolega bude určite váš nadriadený, vedúci projektu, riaditeľ, u absolventov profesor. Ak nemáte nikoho, kto by vám mohol poskytnúť odporúčanie, túto časť vynechajte.

Toto boli základné časti štruktúrovaného životopisu. Na záver je ešte potrebné doplniť miesto a aktuálny dátum. Vytlačené CV vlastnoručne podpíšte v pravom dolnom rohu.

Musíte zaujať a presvedčiť, že ste vhodný kandidát na obsadenie pracovného miesta, ktorý bude prínosom pre firmu.

Štrukturovaný životopis - vzor

Vzor štrukturovaného životopisu (curriculum vitae):

Ing. František Novák

Osobné údaje

Adresa: Robotnícka 2, 034 01 Ružomberok
Telefón: 0923 123 123
E-mail: frantisek.novak@emmail.sk
Dátum narodenia: 11.3.1982

Vzdelanie

2001 - 2006 Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava, odbor Obchod a marketing
1997 – 2001 Gymnázium, Ružomberok

Ďalšie vzdelanie

2006 - 2007 Jazykový pobyt, anglický jazyk, Royal School of English Oxford, Veľká Británia
2008 Kurz efektívneho e-mail marketingu, DIRECT, Bratislava

Pracovné skúsenosti

2010 - 2013 Premoto s.r.o., Bratislava
Pozícia: Marketingový špecialista
Náplň práce: tvorba stratégie pre firemnú prezentáciu na internete, návrhy, príprava a realizácia online marketingových kampaní, ich správa, vyhodnocovanie a zvyšovanie účinnosti, zavádzanie nových trendov do marketingovej komunikácie.

2008 - 2010 Perfekt s.r.o., Bratislava
Pozícia: Marketingový pracovník
Náplň práce: Prieskum trhu pri uvádzaní nových produktov a služieb, analýza a spracovanie výsledkov marketingových kampaní, monitorovanie médií, príprava a spracovanie propagačných materiálov.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - pokročilý
Nemecký jazyk - mierne pokročilý

Počítačové znalosti

MS Word - expert
MS Excel - pokročilý
MS PowerPoint - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý
HTML - expert
CSS - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý

Vodičský preukaz

skupina B

Záujmy
plávanie, webdizajn, cestovanie

Referencie

Ing. Marek Uhladený, riaditeľ marketingového oddelenia, Premoto s.r.o., Bratislava
Telefón: 0924 123 123
E-mail: uhladeny@premoto.sk

V Ružomberku 1.1.2013

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas na správu, spracovanie a uchovávanie mojich osobných údajov v spoločnosti Prekro s.r.o., Žilina, v databáze uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú s možnosťou ho kedykoľvek písomne odvolať.

Grafická úprava

Pre písanie si zvoľte dobre čitateľný typ písma. Môžete siahnuť po tradičných fontoch ktoré majú bežne v ponuke textové editory ako je napríklad Arial, či Times New Roman, alebo si môžete vybrať niečo modernejšie a originálnejšie, napríklad spomedzi Google Web Fonts, či iných dostupných fontov, ktoré nájdete cez vyhľadávač zadaním výrazu “fonts”. Dôležité je aby bez problémov zvládli slovenskú interpunkciu. Základnú výšku písma môžete použiť 11 alebo 12.

Nastavte primerane široké okraje. Používajte voľné riadky, alebo dostatočné medzery za odsekmi, aby bol text prehľadne členený a “dýchal”. Text môžete zarovnať vľavo alebo do bloku. Ak sa rozhodnete pre zarovnávanie do bloku, skontrolujte si, či medzi slovami nevznikli neprimerane veľké medzery.

Citlivými zásahmi do vzhľadu dokumentu môžete dosiahnuť určitú jedinečnosť a odlíšiť sa tak už na prvý pohľad od konkurencie.

Nepoužívajte preto bežne dostupné šablóny a ak nemusíte ani Europass CV.

Vyhnite sa však experimentovaniu s netradičnými typmi písma, zvýrazňovaniu (písaním celých slov veľkým písmom, podčiarkovaním, zmenou farby a pod.), či používaniu grafických efektov, ktoré pôsobia rušivo, alebo sťažujú čítanie.

Ako bolo uvedené vyššie, profesijný životopis musí mať jasné členenie (na jednotlivé časti), preto ich treba výrazne vizuálne označiť. Na zvýšenie prehľadnosti sa jednotlivé položky zoraďujú pod seba. Na ich oddelenie môžete použiť odsadenie textu, ale aj čiary a pod..

S najväčšou pravdepodobnosťou budete svoj životopis posielať e-mailom. Aby sa zobrazil správne, súbor uložte vo formáte .doc alebo ešte lepšie .pdf. Pre elektronickú komunikáciu platia aj ďalšie pravidlá.

Ak ho budete posielať poštou, na jeho vytlačenie by ste mali použiť kvalitný, biely papier formátu A4, radšej o niečo ťažší (hrubší) ako klasický kancelársky, napríklad s hmotnosťou 100g/m2. Tlačte len na jednu stranu listu.

Vytlačený životopis sa vám určite zíde napríklad aj na veľtrhu práce. Zoberte si so sebou pre istotu hneď niekoľko kópií.

Rukou písaný životopis posielajte len ak ste o to požiadaný.

Moderné technológie prinášajú nové možnosti a formy prezentácie. Až na niekoľko výnimiek sú však použiteľné iba pre profesie u ktorých sa vyžaduje vysoká dávka kreativity.

12 Tipov

 1. Nepoužívajte všeobecne napísaný životopis, ale snažte sa ho čo najviac prispôsobiť pracovnej ponuke, na ktorú reagujete. Urobte to na základe inzerátu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré ste si zistili o firme a voľnom mieste.
 2. Nemal by presiahnuť 2 strany, absolventom by mala stačiť jedna. Nikto nebude čítať “romány”. Niekoľko riadkov z tretej strany môžete dostať na druhú úpravou šírky okrajov. Pozor však aby nakoniec neboli príliš úzke.
 3. Životopis vás má dostať na prijímací pohovor, neočakávajte, že vďaka nemu hneď získate prácu.
 4. V životopise by malo byť všetko potrebné, nechajte však priestor aj na otázky.
 5. Buďte pozitívny. Ak nemusíte, neuvádzajte informácie, ktoré by mohli vzbudiť negatívny dojem. Ak sa o prácu uchádza viac kandidátov, môžu vás vyradiť z postupu na vstupný pohovor. Ak sa na pohovor dostanete, budete mať viac priestoru takéto informácie predostrieť a hlavne vysvetliť (dať im pozitívny podtext ;-).
 6. Fotografia sa u nás obvykle k životopisu nepripája, ak o to zamestnávateľ nepožiadal. Ak ju chcete priložiť, prečítajte si špeciálny článok venovaný fotografii v životopise.
 7. Dodržiavajte štandardné poradie jednotlivých častí.
 8. Ak máte bohaté pracovné skúsenosti súvisiace s voľným miestom, môžete najprv uviesť pracovné skúsenosti a potom vzdelanie.
 9. Prílohy k životopisu prikladajte len ak ste boli k tomu vyzvaní. Spravidla životopis sprevádza len motivačný list.
 10. Ak ste sa rozhodli posielať životopis “na slepo”, prispôsobte ho pozícii, ktorú by ste chceli zastávať. Ak podnik nehľadá nových zamestnancov, len ťažko zaujmete, ak nezdôvodníte, v čom by ste mohli byť prospešní. Pomôcť by mali vaše úspechy v minulých zamestnaniach.
 11. Ak sa uchádzate o profesiu v úplne inej oblasti, v akej ste doteraz pracovali, skúste nájsť spojitosť s vašou doterajšou kariérou v širších súvislostiach.
 12. Sústreďte sa a poriadne sa pripravte na odpovedanie na pracovné ponuky o ktoré skutočne stojíte. Nerozptyľujte svoju pozornosť a energiu reagovaním na veľké množstvo ponúk.

Tip pre absolventov

Ak ste čerstvým absolventom, snažte sa svoj životopis čo najviac obohatiť. Ideálne sú relevantnými pracovné skúsenosti získané už počas štúdia, môžete spomenúť ale napríklad aj:

 • rôzne absolvované kurzy,
 • skúsenosti získané praxou,
 • prázdninové brigády,
 • projekty a súťaže, do ktorých ste sa počas štúdia zapojili.

Ak je to vhodné, môžete spomenúť aj svoju diplomovú prácu, či svoju funkciu v študentskej organizácii.

Na čo si dať pri písaní pozor

 1. Použitie skratiek starostlivo zvážte. Vyhnite sa tým skratkám, ktoré nie sú všeobecne známe.
 2. Vyhnite sa príliš odborným výrazom. Personalisti, ktorí životopis čítajú, aj keď rozhodujú o prijatí uchádzača na konkrétnu pozíciu často nemajú dostatočné vedomosti z odboru. Samozrejme, určité odborné výrazy vo vašom životopise svedčia o vašej kompetentnosti.
 3. Nevyzerajte ako chválenkár. Určite sa v životopise predstavte v tom najlepšom svetle, ale tak, aby to nevyzeralo ako samochvála. Svoje tvrdenia doložte konkrétnymi činmi.
 4. Snažte sa vyhnúť “medzerám” v životopise. Ak ich tam máte, pripravte sa na ich vysvetlenie pri pracovnom pohovore. Ak ste boli dlhodobo mimo práce, uveďte dôvod, napríklad: nezamestnaný/hľadanie zamestnania, materská / rodičovská dovolenka a pod.
 5. V žiadnom prípade by ste nemali klamať, alebo akokoľvek prikrášľovať fakty. Klamstvo zvyčajne skôr či neskôr vyjde na povrch a nenapraviteľne zničí získanú dôveru. Skúsení personalisti si vedia informácie jednoducho preveriť.
 6. Vyhnite sa otrepaným frázam, tie len zbytočne zaberajú miesto, ktoré ste mohli využiť lepšie
 7. Uistite sa, že sa vo vašom životopise nenachádzajú žiadne gramatické ani štylistické chyby! Aj keď ho budete posielať len v elektronickej podobe, niekoľkokrát si ho prečítajte aj vytlačený (použitie softvérovej kontroly pravopisu by malo byť samozrejmosťou). Ak môžete, dajte ho prečítať aj inej osobe. Pomôže vám odstrániť chyby, ktoré ste prehliadli a môže vás upozorniť aj na nejasné alebo nelogické formulácie, ktoré ste použili.
 8. Nepoužívajte dlhé a komplikované súvetia.
 9. Nepíšte zbytočné “omáčky”, sústreďte sa na podstatné veci
 10. Pri vytváraní nového životopisu úpravou starého, nezabudnite aktualizovať dátum.
 11. Poriadne si skontrolujte kontaktné údaje (telefón, e-mail), či v nich nemáte preklep, zbytočne by ste potom čakali na odpoveď.
 12. Pozor si dajte ne text pri prechode z prvej na druhú stranu. Aby nebola prerušená veta, alebo na druhú stranu neprechádzali položky zoznamu

Životopis online

Vytvoriť si svoj životopis môžete aj online. Využitím niektorého z internetových pracovných portálov, alebo špecializovaných nástrojov, ktoré to umožňujú. Špecializované nástroje ponúkajú okrem prehľadnej štruktúry aj voľbu vzhľadu, pričom na výber je viacero atraktívnych šablón. Použitím populárnych generátorov na tvorbu a voľbou všeobecne obľúbenej šablóny sa však vystavujete riziku, že vaše CV bude vyzerať rovnako ako niektorého z ďalších kandidátov.

Tu sú príklady online nástrojov:

cvmkr.com - má aj českú lokalizáciu, žiaľ do slovenčiny lokalizovaný nie je
www.resumesimo.com - nástroj od českých tvorcov, momentálne ale umožňuje vytvorenie resume len v angličtine a španielčine.
Online si môžete vyplniť aj Europass.

Po vytvorení umožňuje väčšina nástrojov a  pracovných portálov s databázou CV náhľad, uloženie alebo stiahnutie.

Pomôcť si môžete aj šablónami pre MS Word.

CV pre prácu v zahraničí

Ak sa uchádzate o prácu v zahraničí, zistite si, aké náležitosti má obvykle životopis v danej krajine a prispôsobte im svoj slovenský. Ak by ste ho poslali len preložený do potrebného jazyka, určite by ste sa odlíšili od ostatných uchádzačov, ale asi nie tak ako by ste chceli.

Rozdiely môžu byť vo forme, napr. použitie krycieho listu, alebo iného formátu papiera (US Letter Size v Spojených štátoch), štruktúre, štandardnom priložení fotografie a pod.

Alternatívne môžete využiť štandardný európsky formát, tzv. životopis Europass.

Pri kontaktoch uveďte telefónne číslo (bez prvej nuly) s medzinárodnou predvoľbou +421 pre Slovensko.

V niektorých krajinách sú referencie veľmi dôležitou súčasťou prezentácie uchádzača o zamestnanie.

Funkčný životopis

Okrem už spomenutého štruktúrovaného, je možné pri hľadaní zamestnania využiť aj podstatne menej používaný funkčný, resp. skúsenostný životopis. Jeho súčasťou sú predovšetkým profesijný cieľ a profesijný profil. Obidve súčasti by mali korešpondovať s pozíciou o ktorú sa uchádzate. Cieľ vyzdvihne vašu motiváciu. Profesijný profil je postavený na výsledkoch, schopnostiach, skúsenostiach a silných stránkach uchádzača bez väzby na čas.

Výhodou tohto typu CV je, že sa sústreďuje na to podstatné - skúsenosti a výsledky. Pre niekoho môže byť výhodné aj to, že sa ním dajú prekryť časové medzery v kariére, čo však na druhej strane neznamená, že ich následne nebude treba vysvetliť pri pracovnom pohovore.

Vzhľadom na jeho charakter, pri jeho použití vzniká určité riziko, že si personalista bude myslieť, že niečo skrývate, napríklad časté zmeny zamestnania.

Inou formou životopisu, avšak nepoužiteľnou pre získanie práce je beletrizovaný životopis.

Ďalšie informácie

Aj keď je tento návod rozsiahly a podrobný, v životopise je stále čo vylepšovať. Ak preto hľadáte viac informácií a tipov, môžete siahnuť po niektorej zo špecializovaných knižných publikácií v ktorých sa táto téma rozoberá často na viac ako stovke strán. K CV neoddeliteľne patrí motivačný list. Práve jemu je venovaný ďalší podrobný návod so vzorom.

Mystery shopping práca, brigáda

8. 3. 2013, rubrika: Profesie

Mystery shopping je moderný spôsob, ktorým firmy zisťujú kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom vlastnými zamestnancami. Na rozdiel od iných spôsobov je tu výhodou to, že pracovníci nevedia, že sú hodnotení a vnímajú shoppera ako bežného zákazníka, čo umožňuje vytvoriť objektívne hodnotenie.

Práca ako mystery shopper

Táto forma marketingového prieskumu sa využíva predovšetkým na miestach, kde je zákazníkovi predávaný tovar alebo služby, ale testované môžu byť aj iné oddelenia, napríklad reklamačné oddelenie, zákaznícka linka a pod.

Cieľom je hľadať cesty k zvyšovaniu kvality poskytovaného zákazníckeho servisu, čo sa potom premieta do pozitívneho vnímania firmy verejnosťou a v neposlednom rade do zvyšovania zisku.

Mystery shopping a ponuka práce

Vzhľadom na charakter práce sa jedná skôr o formu brigády.

Mystery shopperov zamestnávajú predovšetkým reklamné a marketingové agentúry, z ktorých najaktívnejšie majú v databáze stovky spolupracovníkov. Voľné pracovné miestna môžu ponúkať aj personálne agentúry. Na pracovných portáloch sa s ponukami na takúto brigádu väčšinou nestretnete.

Možnosti registrácie nájdete najčastejšie v kariérnych sekciách spoločností, napríklad:

www.marketvision.sk
www.ipsos.sk
www.toptest.sk

Požiadavky na spolupracovníka

Obvyklými požiadavkami na uchádzača o prácu sú:

 • stredoškolské vzdelanie,
 • vek nad 20 rokov (niekedy aj vyšší),
 • flexibilita,
 • ochota cestovať (prípadne aj vlastné auto),
 • dobrá pamäť a pozorovacie schopnosti,
 • prístup na internet.

Pretože aj práca fiktívneho zákazníka sa musí vykonávaná na vysokej úrovni, očakávajte zaškolenie.

Ako sa robí Mystery shopping

Práca mystery shoppera sa obvykle vykonáva v rámci prideleného regiónu a to:

 • fyzickou návštevou predajne, alebo iného zariadenia,
 • telefonicky, alebo
 • cez internet (e-shop, e-mail, Facebook a ďalšie komunikačné kanály).

Aby bolo možné výsledky prieskumov porovnať, či už v rámci niekoľkých návštev jednej pobočky, alebo pre porovnanie viacerých pobočiek vypracovaný je scenár návštevy.

Hodnotí sa predovšetkým:

 • správanie sa a prístup k zákazníkovi,
 • informovanosť o ponúkaných službách alebo tovare,
 • schopnosť riešiť problémové situácie,
 • predajné schopnosti a zručnosti,
 • komunikačné schopnosti a zručnosti,
 • dodržiavanie firemných predpisov a štandardov,
 • stav predajne a vystavenie tovaru.

Súčasťou návštevy môže byť aj vytvorenie audio alebo video nahrávky.

Shopper spracováva svoje hodnotenie formou dotazníka. Výsledky sa spracujú do hodnotiacej správy, ktorá vo väčšine prípadov obsahuje aj návrhy na zlepšenie.

Efektivita sa môže ďalej zvyšovať opakovanými návštevami predajného miesta.

Ak vás zaujímajú ďalšie možnosti vedľajšieho zárobku, desiatky tipov na brigádu nájdete v samostatnom článku.

100+1 tipov na brigády

15. 2. 2013, rubrika: Brigáda

Brigáda na letoNa tejto stránke nájdete približne stovku príležitostí na brigádu pre kohokoľvek, nie len pre študentov. Cieľom tohto zoznamu je poskytnúť inšpiráciu, pre každého, kto si chce bokom zarobiť nejaké peniaze. Pre lepšiu orientáciu sú brigády rozdelené do skupín.

Najčastejšie brigády cez pracovné a špecializované agentúry

 1. hosteska / promotérka / promotér (ochutnávka, prezentácie výrobkov na eventoch a promoakciách, rozdávanie letákov na ulici)
 2. anketár / anketárka (anketové prieskumy a prieskum trhu na ulici, zber dát, kontaktov)
 3. uvádzač/uvádzačka (greeter) v predajni (oslovovanie, vítanie a informovanie zákazníkov)
 4. pomocný pracovník vo výrobe (montážne práce, balenie, označovanie výrobkov, atď.)
 5. pomocný pracovník v sklade (manipulácia s tovarom, paletami)
 6. pomocné administratívne práce
 7. pomocné práce na stavbe a pri úprave terénu
 8. pomocné práce v obchode (upratovanie, likvidácia odpadu atď.)
 9. inventúra v obchode alebo sklade
 10. vykladanie kamiónov, vagónov
 11. údržbár
 12. obsluha cateringovej akcie
 13. spoločníčka
 14. asistentka
 15. fotomodelka / fotomodel
 16. modelka / model (na prehliadky, veľtrhy, TV, pre umelcov, umelecké školy, kurzy a pod.)
 17. merchandiser - dokladanie a kontrola tovaru na predajniach
 18. informátor v budovách, alebo na spoločenských akciách
 19. pomoc pri príprave výstav, kultúrnych, spoločenských, cateringových a iných akcií
 20. sťahovanie nábytku
 21. sadenie stromčekov
 22. vkladanie výrobkov, vlepovanie letákov do časopisov
 23. vkladanie listov, letákov do obálok, lepenie obálok
 24. mystery shopping
 25. chodiaca reklama
 26. ponúkanie a predaj kvetov (najčastejšie ruží v reštauráciách, baroch a pod.)
 27. filmový komparz
 28. obchodný zástupca

Ako získať takúto brigádu: Svoje ponuky pracovné a brigádnické agentúry zverejňujú na svojich webových stránkach, väčšie aj na pracovných a brigádnických portáloch. Niekedy je dobré zájsť aj na pobočku. Oplatí sa byť v agentúre zaregistrovaný, pretože väčšia brigád je obsadzovaná uchádzačmi, ktorí sú v databáze.

Aj keď tieto formy brigády sprostredkovávajú obvykle agentúry, niekedy sa k nim dá dostať aj priamo, čo väčšinou so sebou prináša vyšší zárobok.

Brigáda priamo pre firmu (podnik), niekedy dostupná aj cez agentúru

 1. roznášanie letákov do domových schránok
 2. roznášanie katalógov a iných tlačených materiálov konkrétnym adresátom
 3. poradenstvo / konzultácie v rôznych oblastiach (zdravá výživa, welness, kozmetika, financie a pod.)
 4. prezentácia výrobkov
 5. operátor call centra / telefonický operátor (zákaznícka podpora, telemarketing, predaj)
 6. upratovanie (kancelárií, ordinácií, výrobných prevádzok, rodinných domov, atď.)
 7. vylepovanie plagátov
 8. montovanie nábytku, strojov a zariadení u zákazníka, inštalácia počítačov a ich komponentov a pod.
 9. predavač v pokladni v supermarkete
 10. barman / barmanka
 11. čašník / čašníčka
 12. barista (príprava kávy)
 13. pomocník / pomocníčka v kuchyni
 14. výdaj jedla v prevádzkach spoločného stravovania
 15. rozvoz pizze / kvetov / tovaru
 16. turistický sprievodca
 17. chyžná v hoteli alebo penzióne
 18. recepčná v ubytovacom zariadení, zubnej ambulancii, fitness centre a pod.
 19. umývač / umývačka riadu
 20. debarasovanie (zbieranie použitých pohárov a riadu zo stolov)
 21. výpomoc v cukrárni
 22. prepisovanie textov do počítača
 23. vkladanie údajov (napr. z formulárov, alebo dotazníkov) do tabuľkového editora (Excelu a pod.)
 24. práca v autoumyvárni
 25. animátor pre deti v detskej herni a pod.
 26. šička / krajčírka
 27. výpomoc v kozmetickom salóne (poradenstvo v starostlivosti o pleť, ošetrovanie pleti, líčenie)

Ako získať takúto brigádu: Zamestnávatelia, ak nevyužívajú služby pracovných agentúr, využívajú rôzne spôsoby inzercie voľných brigádnických pozícií. Vo všeobecnosti najčastejšie nájdete inzeráty firiem v pracovných sekciách na bezplatných inzertných portáloch. Niektoré odvetvia využívajú vlastné prostriedky, napríklad stravovacie zariadenia vylepujú oznamy do vitrín, alebo na okná svojich prevádzok, distribútori reklamných letákov hľadajú kolportérov priamo vo svojich novinách a pod. Opýtajte sa na prácu svojich známych a kamarátov.

Ak potrebujete prácu a nikde ste nenarazili na inzerát, môžete sa ísť sami opýtať do firmy, či nepotrebujú pomoc.

Sezónne práce

V lete a jeseni

 1. kosenie trávnikov a zelených plôch
 2. predaj slnečných okuliarov
 3. predaj zmrzliny
 4. rýľovanie záhrady
 5. umývanie skiel na benzínových čerpadlách
 6. plavčík / plavčíčka na kúpalisku, alebo plavárni

V zime

 1. odpratávanie snehu
 2. predaj pyrotechniky
 3. predaj vianočných ozdôb
 4. inštruktor / inštruktorka lyžovania, snowboardingu

Brigáda vo vlastnej réžii

Možnosti závisia od vašich schopností, záľub, v niektorých prípadoch aj od vlastností a charakteru.

 1. žehlenie
 2. opatrovanie / stráženie detí
 3. opatrovanie starých, alebo chorých ľudí (osobná asistencia)
 4. sprevádzanie detí na krúžky a z krúžkov, z a do jaslí, škôlky, školy
 5. doučovanie problematických školských predmetov (napríklad matematika, fyzika, chémia, slovenčina a pod.)
 6. vyučovanie práce s počítačom
 7. príprava na prijímacie pohovory na stredné alebo vysoké školy
 8. výuka / doučovanie angličtiny, nemčiny, alebo iného cudzieho jazyka
 9. výuka hry na hudobnom nástroji
 10. výuka kreslenia alebo maľovania
 11. oprava počítačov a notebookov, inštalácia komponentov a softvéru
 12. tréner / inštruktorka vo fitness, tenis, atď.
 13. cvičiteľka (aerobik, zumba, jóga, powerjóga, pilates, taebo, bodystyling, alebo to čo práce letí a nevyžaduje si drahé náradie)
 14. masér / masérka
 15. venčenie, stráženie psov
 16. prekladanie z a do cudzieho jazyka
 17. tlmočenie
 18. vedenie účtovníctva, vypracovanie daňových priznaní
 19. hodinový manžel (opravy a mužské práce v domácnosti)
 20. fotografovanie (svadieb, detí, atď.)
 21. predaj výrobkov v MLM systémoch
 22. maľovanie
 23. hranie na hudobnom nástroji v kaviarňach, baroch alebo kluboch
 24. výroba a predaj ručne vyrobených výrobkov, umeleckých predmetov, šperkov, módnych doplnkov apod.

Brigáda (práca) na doma cez internet

 1. programovanie
 2. kódovanie
 3. tvorba počítačovej grafiky
 4. tvorba webových stránok
 5. písanie článkov pre spravodajský alebo informačný portál
 6. písanie reklamných textov
 7. správa webových stránok
 8. vkladanie tovaru do e-shopu
 9. správa fanúšikovských stránok na sociálnych sieťach
 10. internetový marketing (SEO, správa reklamných kampaní, linkbuilding, atď.)
 11. testovanie webových stránok hier, aplikácií alebo softvéru

Ako získať takúto brigádu: Môžete reagovať na inzerát na inzertných portáloch, alebo si môžete sami zverejniť ponuku svojich služieb na internete. Využiť môžete aj špecializované stránky ako je napríklad Domelia.sk.

Buďte kreatívny, nie len pri vymýšľaní brigády, ale aj pri vlastnej propagácii.

Môžete:

 • ponuku na svoje služby inzerovať v miestnych novinách,
 • vylepiť plagáty,
 • rozniesť letáky s ponukou do schránok,
 • priamo sa opýtať ľudí, ktorí by mohli mať o vaše služby záujem.

Pozor, niektoré zárobkové činnosti si môžu vyžadovať založenie živnosti.

Asi ste si všimli, že do stovky ešte pár tipov chýba. Veríme ale, že ich tu bude nakoniec ešte o niečo viac.

Cez pracovné agentúry zamestnanie aj brigáda

25. 1. 2013, rubrika: Pracovné agentúry

Personálne, alebo pracovné agentúry, či tiež agentúry dočasného zamestnávania sú popri internete a osobných kontaktoch druhou najperspektívnejšou cestou k získaniu novej - lepšej práce. Ich počet sa v poslednom čase výrazne zvýšil. Tvrdšie konkurenčné prostredie na trhu práce by preto malo prispieť aj k skvalitneniu ich služieb.

Pracovné a personálne agentúry v slovenských mestách

Zoznam agentúr v konkrétnom meste sa nachádza v spodnej časti stránky mesta.  Na ňu sa dostanete cez tento katalóg.

» Kompletný zoznam personálnych agentúr na Slovensku

Čo vám môže ponúknuť spolupráca s personálnou agentúrou

Ponuka na zamestnanie - pracovná agentúraV prvom rade vám agentúra môže, samozrejme, ponúknuť sprostredkovanie práce. Okrem trvalého zamestnania dokáže sprostredkovať aj dočasné zamestnanie, či rôzne formy brigády.

Ak vám sprostredkuje trvalé zamestnanie, obvykle podpisujete pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého budete pracovať. Ak budete pridelený na pracovné miesto len dočasne (personálny lízing), budete zamestnancom agentúry.

Pracovať môžete na základe uzavretej:

 • pracovnej zmluvy,
 • dohody o pracovnej činnosti,
 • dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dohody o vykonaní práce.

Okrem sprostredkovania viaceré spoločnosti poskytujú aj poradenstvo, ktoré by vám malo pomôcť rýchlejšie sa uplatniť na trhu práce. Môže byť realizované formou asistencie, školení, alebo konzultácií.

Prečo hľadať prácu cez agentúru

Ak má vo vašom okolí pobočku pracovná agentúra so zameraním na odvetvie, v ktorom by ste chceli pracovať existuje hneď niekoľko dôvodov prečo s ňou spolupracovať.

Je to efektívne

Tento spôsob hľadania zamestnania možno zaradiť medzi pasívne. To znamená, že vy vyviniete len malé úsilie (registrácia) a o ostatné sa už postará niekto iný.

Ak si však skutočne chcete nájsť prácu, nemali by ste sa spoliehať len na to, že vám ju nájdu iní, ale mali by ste ju aktívne hľadať aj sami. Kontaktovať známych, rozposielať životopisy atď.

Môže to byť jediná možnosť, ako určitú prácu získať

Cez pracovnú agentúru môžete získať prácu, ku ktorej sa nedá dostať iným spôsobom. Niektoré podniky totiž využívajú agentúry ako výhradný kanál, cez ktorý prijímajú nových zamestnancov.

Dalo by sa povedať, že pracovné agentúry svojimi službami zastupujú personálne oddelenie firmy. Avšak aj firmy, ktoré majú svoje personálne oddelenie využívajú skúsenosti a služby agentúr. Napríklad, ak potrebujú pracovníkov len na určitý čas a nechce ich ako vlastných zamestnancov. Takisto si môže podnik zamestnancov otestovať a potom s tými, s ktorými je spokojný uzavrieť pracovnú zmluvu “na priamo”.

Môžete získať pracovné skúsenosti

Ak v dohľadnej dobe nie je šanca, že si nájdete lepšie zamestnanie, môžete zobrať dočasne aj to, ktoré nie je úplne ideálne. Okrem toho, že získate zdroj príjmu, získate aj nové skúsenosti a možno aj zručnosti.

Pomôže vám s vašou kariérou

Personálna spoločnosť vám môže pomôcť:

 • odhaliť vaše silné stránky,
 • nasmerovať vašu kariéru správnym smerom,
 • odporučiť profesie zodpovedajúce vášmu profilu.

Takisto vám pracovníci agentúry môžu poskytnúť spätnú väzbu a tým zlepšiť vašu prezentáciu. Ak vedia ako bude vyzerať pohovor v danej firme, môžu vám poradiť a upozorniť na dôležité detaily. Dokonca vás môžu u perspektívneho zamestnávateľa odprezentovať lepšie, ako by ste to urobili vy sami.

Niektoré spoločnosti ponúkajú kandidátom aj právne poradenstvo súvisiace s pracovným pomerom.

Aj keď pri pracovných pohovoroch, ktorých sa zúčastníte nebudete hneď úspešní, môžete z nich načerpať užitočné informácie a skúsenosti a pri ďalších už vystupovať s väčšou istotou a sebavedomím.

Je to zadarmo

Registrácia je bezplatná a ak si hľadáte zamestnanie na Slovensku získate ho obvykle takisto zadarmo. Iné je to pri sprostredkovaní pracovného pomeru v zahraničí, tam sa už za službu väčšinou platí.

Možno o tom neviete a s agentúrou už spolupracujete

Ak ste doteraz ignorovali registráciu v personálnej agentúre, je možné, že aj napriek tomu ste s niektorou z nich, aj keď nevedomky spolupracovali. Dokonca možno hneď s niekoľkými. Stať sa tak mohlo napríklad vďaka tomu, že ste na niektorom z pracovných portálov vložili svoj životopis do databázy a sprístupnili ho zamestnávateľom. Jeho prečítaním vás mohli pracovníci agentúry hodnotiť ako potenciálneho kandidáta pri obsadzovaní voľného miesta, takmer tak, ako by ste boli u nich zaregistrovaní.

Z toho by sa dalo by sa vyvodiť, že sa teda ani registrovať nemusíte, avšak okrem dôvodov uvedených vyššie je tu ešte jeden a to asi najpádnejší argument pre registráciu. Je ním to, že na niektoré voľné miesta pracovná agentúra nehľadá kandidátov z iných zdrojov, ale posudzuje a priamo obsadzuje len uchádzačov zaregistrovaných do ich vlastnej databázy.

Nie len vy potrebujete agentúry, ale aj ony potrebujú vás

Personálne agentúry pôsobia ako sprostredkovateľ. Na jednej strane ich osloví klient - firma, ktorá hľadá zamestnancov, na druhej strane k nim prichádzajú ľudia ktorí prácu hľadajú. Úlohou agentúry je nájsť pre voľné pracovné miesta čo najvhodnejších pracovníkov, za čo dostane od klienta zaplatené. Aby to ale mohla urobiť, potrebuje kandidátov s potrebnými kvalitami, teda aj vás. A čím viac odvetví sa snaží pokryť, tým potrebuje viac uchádzačov s rôznou kvalifikáciou a schopnosťami.

Ako si vybrať pracovnú agentúru

Prezrieť si môžete pracovné ponuky viacerých sprostredkovateľov zamestnania, ale zaregistrovať sa oplatí len u jedného, prípadne niekoľkých z nich. Pretože každý sprostredkovateľ  je viac či menej špecializovaný (na brigády, prácu v zahraničí, robotnícke profesie, manažérske pozície, výrobné podniky, atď.) mali by ste si vybrať, s kým budete spolupracovať. Počet agentúr u ktorých sa zaregistrujete je dobré držať v rozumnom rozmedzí aj preto, aby ste zbytočne nechodili na niekoľko pohovorov na rovnaké voľné miesto, ak zamestnávateľ na jeho obsadenie osloví viacero agentúr.

Naše rozhodnutie môže závisieť napríklad od toho, či:

 • sprostredkováva prácu v takom odvetví a pre také profesie, o ktoré mám záujem,
 • sprostredkováva takú formu práce o akú mám záujem (trvalý pracovný pomer / dočasná práca / brigáda),
 • spolupracuje s firmami v regióne v ktorom chcem pracovať.

Rozhodnúť môže aj to, koľko voľných miest má v ponuke, či spolupracuje s dostatočným počtom firiem, resp. s veľkými firmami. Niekedy sa však aj v malom počte ponúk môže nájsť tá pravá pre vás.

Dôležitá je tiež kvalita, resp. profesionalita pracovnej agentúry. Tú si je dopredu ale dosť ťažké overiť. Ako pracuje zistíte až pri vzájomnej spolupráci. V každom prípade by mala byť zaregistrovaná na UPSVAR. O spôsobe práce napovie už aj prvotná komunikácia (ochota, rýchlosť), či webová stránka. Užitočná môže byť aj osobná návšteva pobočky.

Práca v zahraničí cez agentúru práce

Ak si hľadáte prácu v zahraničí a chcete na to využiť služby pracovnej agentúry, mali by ste byť opatrnejší. Viac ako vhodné pracovné ponuky je dôležitá serióznosť. Ideálne sú osobné odporúčania na základe vlastnej, pozitívnej skúsenosti od niekoho známeho, ale obvykle si musíme vystačiť s menej dôveryhodným hodnotením v internetových fórach a v diskusiách.
Pozitívne indície sú, ak sprostredkovateľ:

 • má povolenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • má na Slovensku “kamennú” kanceláriu,
 • nevyžaduje žiadne poplatky vopred, ale až po začatí práce.

Dôležité je poriadne si prečítať predloženú pracovnú zmluvu a podpísať ju len vtedy, ak so všetkými je podmienkami (aj tými napísanými najmenším písmom) skutočne súhlasíte.

Ani to, že toto všetko bude splnené však nemusí byť zárukou úspešného získania zamestnania alebo brigády v zahraničí a takisto spokojnosti so získaným zamestnaním, alebo brigádou.

Najväčší sprostredkovatelia zamestnania na Slovensku

Podľa počtu pobočiek, teda fyzicky najbližšie k uchádzačom sú personálne spoločnosti (v zátvorke je uvedený počet pobočiek):

 • INDEX NOSLUŠ s.r.o. (17)
 • Proact People Slovensko s.r.o. (11)
 • www.brigadnici.sk, spol.s r.o. (11)
 • Edymax (10)
 • Trenkwalder, a.s. (8)
 • XAWAX personální servis s.r.o. (8)
 • STAFF agency, s.r.o. (6)
 • Študentský servis, spol. s r.o. (6)
 • SKH-Nitra s.r.o. (5)
 • Start People s.r.o. (5)
 • ADECCO s.r.o. (4)

Zaujímavejším údajom, ako počet pobočiek je počet ponúkaných voľných pracovných miest. Zo všetkých personálnych spoločností na Slovensku má najviac pracovných ponúk vo svojej databáze agentúra Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., a to len so štyrmi pobočkami.

Omnoho nižším, ale oproti iným agentúram stále vysokým počtom voľných miest, sa môžu pochváliť slovenský zástupcovia zahraničných firiem ako:
ADECCO s.r.o., či
MANPOWER SLOVENSKO s.r.o.

Zo slovenských, resp. česko-slovenských majú najviac ponúk:
AuJob s.r.o.,
CPL JOBS s.r.o.,
INDEX NOSLUŠ s.r.o.,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

a niekoľko ďalších.

V tomto prípade však čo platí dnes, nemusí platiť zajtra, pretože množstvo ponúk je veľmi premenlivý údaj a nie vždy ho môže agentúra ovplyvniť. Veľmi rýchlo sa preto medzi najlepších môže dostať nová spoločnosť a zabehnutá môže svoje miesto stratiť.

Ako prebieha spolupráca s agentúrou?

Priebeh spolupráce záleží jednak od zamerania agentúry, ale aj od toho, či reagujete na konkrétnu pracovnú ponuku, alebo sa chcete len zaregistrovať. Urobiť tak obvykle môžete na pobočke, alebo online cez internetový formulár.

Ak nereagujete na inzerovanú pracovnú ponuku, ale sa chcete len zaregistrovať, pracovníci spoločnosti zhodnotia vašu žiadosť (životopis, motivačný list) a porovnajú váš profil s aktuálnou ponukou v ich databáze.

Ak spoločnosť pre vás aktuálne nemá žiadne vhodné voľné miesto, zaradia vaše údaje do internej databázy a pri novej pracovnej ponuke, ktorá by mohla byť pre vás vhodná vás budú kontaktovať. Pre spracovanie vašich osobných údajov a ich zaradenie do databázy je, samozrejme, potrebný váš súhlas.

V prípade, že pre vás našli vhodné miesto, alebo priamo reagujete na konkrétny inzerát a vyhovujete profilu danej pozície, budete telefonicky, alebo mailom pozvaní na osobné stretnutie.

Ak sa uchádzate o kvalifikovanú prácu prebehne pripravte sa na pracovný pohovor. Pohovor trvá polhodinu až hodinu a pol, podľa toho o akú pozíciu sa uchádzate. Spravidla je na ňom postupne preberie vaše vzdelanie, pracovné skúsenosti a ďalšie schopnosti a znalosti. Jeho súčasťou býva aj overenie vašej úrovne ovládania cudzieho jazyka (ústne, alebo aj písomne) a zručností, či osobnostné alebo inteligenčné testy. Aj vy budete mať možnosť predstaviť vaše očakávania a požiadavky. Ak budete vyhovovať podmienkam a zamestnávateľ o vás prejaví záujem, dohodnete sa na ďalšom pohovore už priamo uňho. K tomu vám budú poskytnuté informácie a odporúčania.

Ak nie je potrebný ďalší pohovor, alebo rozhodovanie a vám ponúkané pracovné miesto vyhovuje, môže byť s vami po dohode podmienok priamo podpísaná pracovná zmluva.

Seriózna spoločnosť s vami bude komunikovať tak, že budete vždy vedieť, v akom štádiu na ceste k získaniu zamestnania sa nachádzate.

Potrebné doklady

Medzi doklady ktoré by ste si mali priniesť na osobné stretnutie patrí:

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o návšteve školy (študenti),
 • profesijný životopis,
 • ďalšie dokumenty a potvrdenia ktoré agentúra požaduje (kópie vysvedčení, diplomov, certifikátov o absolvovaných kurzoch, atď.).

Ak ste sa rozhodli, že využijete služby niektorej z pracovných agentúr, môžete pokračovať na ich zoznam, ktorý sme vytvorili.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

7. 1. 2013, rubrika: Brigáda

Študenti môžu na brigádovanie využívať dohodu o brigádnickej práci študentov. Tá, aj napriek zavedeniu nových odvodov do sociálnej poisťovne je pre zamestnávateľov z troch dostupných možností (ďalšími sú dohody
o pracovnej činnosti a vykonaní práce) stále najvýhodnejšou. No dokonca aj brigádujúcich študentov zmeny v odvodoch rozdelili na dve, pre zamestnávateľa rozdielne skupiny. Za brigádnika z jednej skupiny treba platiť odvody do poisťovne nižšie a za brigádnika z druhej skupiny vyššie. V tomto článku nájdete všeobecné podmienky uzatvorenia dohody, ako aj informácie o odvodoch a odkazy na tlačivo zmluvy, ktoré si môžete vytlačiť a vzorovú zmluvu, podľa ktorej ho môžete vyplniť.

Základné podmienky

Základnou a najdôležitejšou podmienkou je, že dohoda môže byť uzatvorená len so žiakom alebo študentom.

Po novom ju môže zamestnávateľ uzatvoriť len:

 • so žiakom strednej školy, alebo
 • denným študentom vysokoškolskej školy do dosiahnutia veku 26 rokov.

Štatút žiaka, alebo študenta je potrebné doložiť potvrdením o návšteve školy.

Dohoda musí mať písomnú formu a okrem rozsahu pracovného času a doby na ktorú sa uzatvára musí obsahovať aj vymedzenie pracovných úloh a výšku odmeny za ich vykonávanie.

Čo sa týka pracovného času, platí podmienka, že študenti nemôžu v priemere odpracovať viac ako polovicu určeného týždenného pracovného času.

Odvody pre študentské brigády

Zamestnávateľom nové odvody zvyšujú náklady na zamestnancov. Kvôli zmenám sa od 1.1.2013 rozdelili brigádujúci študenti sa dve skupiny.

Prvú tvoria žiaci stredných škôl do dovŕšenia veku 18 rokov a s príjmom do 66 € za mesiac, za ktorých zamestnávateľ platí sociálne odvody len na garančné a úrazové poistenie.

Druhú skupinu tvoria ostatní študenti, na ktorých (zamestnávateľ/zamestnanec) sa už vzťahuje povinnosť platiť do sociálnej poisťovne okrem garančného a úrazového poistenia aj starobné a invalidné poistenie a tiež rezervný fond.

Na druhej strane zákon ponúka aj rôzne možnosti ako odvody znížiť, alebo ich vôbec nemusieť platiť. Tie však pre bežného občana, ktorý sa nevyzná v zákonoch ostávajú častokrát skryté. Informácie o tom ako postupovať, ako aj praktické príklady a rady k tejto téme nájdete v rozsiahlom článku Jozefa Mihála.

Tlačivo dohody o brigádnickej práci študentov a vzor

 • Tlačivo dohody vo formáte PDF s možnosťou editovania je možné stiahnuť z webu www.pp.sk.
 • Vzor na vyplnenie tlačiva sa nachádza napríklad na tejto stránke.

Ak vás zaujímajú aj informácie o iných formách práce mimo pracovného pomeru, navštívte stránku venovanú dohode o vykonaní práce, alebo dohode o pracovnej činnosti.