15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Žiadosť o prijatie do zamestnania vzor + návod

Spolu so životopisom a motivačným listom patrí žiadosť o prijatie do zamestnania do trojice dokumentov, ktorými sa ako uchádzač prezentujete svojmu budúcemu zamestnávateľovi. Má podobnú štruktúru ako motivačný list, je však stručnejší a viac sa blíži označeniu sprievodný list, ako býva často nepresne motivačný list nazývaný.

Žiadosť o prácu cez online formulár

U viacerých spoločností je možné žiadať o zamestnanie priamo na ich webovej stránke, reakciou na konkrétnu pracovnú ponuku, ktorú majú na nej zverejnenú. Väčšina z nich dokonca tento spôsob uprednostňuje, pretože im to zjednodušuje spracovanie. V takom prípade obvykle plní funkciu žiadosti online formulár, pričom pri jeho odosielaní k nemu pripojíte v elektronickej forme motivačný list a CV, prípadne fotografiu, či ďalšie dokumenty.

Online žiadosti vypĺňajte presne podľa pokynov, rovnako prílohy neposielajte v inom, ako odporúčanom formáte. Nechcete si to predsa pokaziť hneď na začiatku tým, že o sebe naznačíte, že neviete nasledovať ani jednoduché inštrukcie.

Prostredníctvom formulára môžete reagovať na inzerované voľné pracovné miesta aj na niektorých pracovných portáloch.

Ako napísať žiadosť o zamestnanie

Ak sa nebudete uchádzať o prácu prostredníctvom online formulára, budete to robiť pravdepodobne e-mailom, alebo poštou. V takom prípade môžete pri písaní žiadosti použiť nasledujúcu štruktúru:

Do hlavičky uveďte vaše kontaktné údaje: titul, meno, adresa, telefón, e-mail. Nasledujú údaje o adresátovi: názov firmy (a meno zodpovednej osoby ak je vám známe), adresa. Pod to napíšete miesto a dátum.

Na označenie dokumentu môžete použiť, text: Žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo niečo v podobnom zmysle.

Môže nasledovať oslovenie, alebo rovno prvý odsek.

Prvý odsek (úvod) obsahuje informácie o tom, o akú pozíciu sa uchádzate a kde ste sa o nej dozvedeli.

V druhom odseku stručne predstavíte svoju doterajšiu kariéru. Svoje skúsenosti a schopnosti, prípadne vzdelanie a vlastnosti, ktoré vás predurčujú na získanie pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate.

V ďalšom odseku uvediete termín, kedy môžete do práce nastúpiť.

Môžete poďakovať za posúdenie žiadosti, prípadne prejaviť záujem o osobné stretnutie.

Nasleduje pozdrav a vlastnoručný podpis

Na koniec sa uvádza zoznam príloh, ktoré posielate spolu so žiadosťou.

Ak je to potrebné, doplňte text súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania - vzor

Uchádzač s praxou by mal vyzdvihnúť svoje skúsenosti. Absolvent sa môže opierať viac-menej len o svoje vzdelanie.
Pri písaní vás môžete inšpirovať nasledujúci vzor žiadosti o prijatie do pracovného pomeru:

Martina Nováková, Robotnícka 2, 034 01 Ružomberok, tel.:0923 123 123, e-mail: milan.novak@emmail.sk

Prekro s.r.o.
Monika Múdra
Nejedlého 45
010 01 Žilina

Ružomberok, 1. 1. 2013

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Na základe inzerátu na stránke www.toppraca.sk, uverejnenom dňa 26. 11. 2012 by som Vás chcela požiadať o prijatie do pracovného pomeru na pozíciu asistentky na ekonomickom úseku.

Som absolventkou Obchodnej akadémie, odbor obchodná akadémia. Aktívne komunikujem v anglickom a nemeckom jazyku. Ovládam jednoduché a podvojné účtovníctvo, strojopis, prácu s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, Internet). Praktické odborné skúsenosti som získala už počas štúdia prácou v učtárni výrobného podniku s dvadsiatimi zamestnancami. Medzi moje prednosti patrí zodpovednosť a aktívny prístup k riešeniu problémov. Rada a rýchlo sa učím nové veci.

Nastúpiť do zamestnania môžem okamžite.

Za vybavenie moje žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

(obrázok podpisu)

Prílohy:
Životopis
Motivačný list
Fotokópia maturitného vysvedčenia

Aj keď tento typ dokumentu na to nedáva veľa možností, pokúste sa byť pri jeho tvorbe kreatívny, aby ste sa odlíšili od ostatných uchádzačov.

Tipy pre písanie žiadosti

Ako pri životopise a motivačnom liste, tak aj tu by mala byť použitá podobná grafická úprava, rovnaký font a formát dokumentu A4.
Ak žiadate o prácu e-mailom žiadosť môže tvoriť text e-mailu a ostatné dokumenty jeho prílohu.
Ďalšie tipy použiteľné aj pri písaní žiadosti nájdete v návode na písanie motivačného listu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžete poslať do firmy aj “na slepo” bez toho, že by ste reagovali na ich pracovnú ponuku. V takomto prípade sa neodvoláte na zdroj ponuky (ktorý vlastne neexistuje), ale prejavíte len svoj záujem pre firmu pracovať (s uvedením dôvodov). Ak firma aktuálne nehľadá nových zamestnancov šanca na úspech je veľmi malá. Ak však máte kvality, pre ktoré by sa firme oplatilo zamestnať vás a vy máte skutočný záujem vo firme pracovať môžete to skúsiť.

Príprava životopisu a motivačného listu pre konkrétnu pozíciu si vyžaduje dostatok času, preto ak výnimočné schopnosti alebo skúsenosti nemáte, oplatí sa venovať ho radšej reakciám na inzerované pracovné ponuky a rozosielaniu žiadostí “na slepo” sa venovať až po ich vyčerpaní.

Ďalšie zdroje informácií: