15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Dohoda o vykonaní práce - podmienky, tlačivo odvody

Uzatvorenie dohody o vykonaní práce je jednou z troch možností ako brigádovať, teda pracovať mimo pracovného pomeru, ktorý umožňuje Zákonník práce. Ďalšími sú dohoda o brigádnickej práci študentov a o pracovnej činnosti.

Dohoda o vykonaní práce - podmienky

Základnou podmienkou pre podpísanie dohody o vykonaní práce je, že pracovník nesmie odpracovať v kalendárnom roku viac ako 350 hodín, pričom toto maximum sa vzťahuje súhrnne na všetky dohody, ktoré má zamestnanec uzatvorené so zamestnávateľom. Musí byť uzatvorená písomne a to o deň skôr, ako sa má začať práca vykonávať.

Tento vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa riadi zákonníkom práce, avšak nie všetkými jej časťami. To znamená, že pracovník nemá nárok na väčšinu výhod, ktoré plynú z klasického pracovného pomeru, týkajú sa jej však napríklad zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.

Odmena za prácu môže byť vyplácaná po čiastkovom plnení úlohy, alebo až po jej dokončení.

Ukončenie dohody

Dôvodom pre ukončenie, resp. odstúpenie od dohody o vykonaní práce zo strany zamestnávateľa môže byť to, že práca nebola vykonaná v určenej lehote. Zo strany zamestnanca môže dôjsť k odstúpeniu, ak mu neboli na prácu vytvorené dohodnuté podmienky.

Neplatia tu rovnaké podmienky pre výpoveď, ako u pracovného pomeru.

Tlačivo dohody o vykonaní práce a vzor

Ako bolo uvedené vyššie pracovný vzťah na dohodu musí mať písomnú formu.
Musí obsahovať: vymedzenie pracovnej úlohy, výšku odmeny za vykonanie práce, vymedzenie rozsah práce doby na jej vykonanie.

  • Editovateľné tlačivo dohody vo formáte PDF si môžete stiahnuť napríklad zo stránky časopisu Poradca podnikateľa.
  • Vzor, podľa ktorého môžete vyplniť tlačivo nájdete napríklad na tejto stránke.

Odvody pre dohodárov po novom

Až do konca roku 2012 mal zamestnávateľ povinnosť platiť za dohodárov so sociálnej poisťovne len úrazové a garančné poistenie. Od 1.1.2013 budú odvody dohodárov pripomínať odvody zamestnancov v klasickom pracovnom pomere.

  • Pracovníci na dohodu s pravidelným príjmom tak budú platiť (zamestnávateľ/zamestnanec)sociálne odvody: nemocenské, starobné, invalidné, garančné a úrazové poistenie, ako aj rezervný fond a poistenie v nezamestnanosti. A taktiež odvody na zdravotné poistenie.
  • Pracovníci s nepravidelným príjmom platia všetky vyššie uvedené odvody okrem poistenia v nezamestnanosti a nemocenského poistenia.
  • Ak je pracovník poberateľom starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, zo sociálnych odvodov sa naňho vzťahuje úrazové, garančné a starobné poistenie a tiež rezervný fond.

Ak vás zaujímajú informácie aj o iných možnostiach dohôd, v samostatných článkoch sa o nich dozviete základné informácie a nájdete v nich aj odkazy na príslušné tlačivo a vzor na stiahnutie. Viac o dohode o pracovnej činnosti.

Ďalšie zdroje informácií: