15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Štruktúrovaný životopis

Pracovníkom personálneho oddelenia firmy, alebo personálnej agentúry prechádzajú cez ruky stovky životopisov. Preto je od životopisu vyžadovaná stručnosť a prehľadnosť, aby bolo už pri letmom pohľade na životopis jasné, kde sa ktoré informácie nachádzajú. Tieto požiadavky spĺňa práve štruktúrovaný životopis, ktorý sa v súčasnosti stal akýmsi štandardom.

Časti z ktorých sa štruktúrovaný životopis skladá

Osobné údaje

Ako prvé sú v štruktúrovanom životopise uvádzané osobné údaje a to:
titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).

Pracovné skúsenosti

Jedna z najdôležitejších častí životopisu. Obsahuje priebeh zamestnaní, pričom ako prvé sa uvádza posledné zamestnanie a postupuje sa ďalej do minulosti. Pre každé zamestnanie sa uvádza:

  • rok začiatku a konca pracovného pomeru
  • názov a adresa zamestnávateľa
  • názov pracovnej pozície
  • náplň práce

Vzdelanie

Táto časť obsahuje informácie o priebehu vzdelávania, pričom sa opäť začína najvyšším dosiahnutým stupňom. Pre každú školu sa uvádza:

  • rok začiatku a konca štúdia,
  • názov školy.
  • študovaný odbor.

V tejto časti sa tiež uvádza aj ďalšie vzdelávanie, napríklad rôzne absolvované kurzy a školenia.

Znalosti a zručnosti

V tejto časti sa uvádzajú jazykové znalosti (uvádza sa aj úroveň), počítačové znalosti (názov programu, alebo programovacieho jazyka a úroveň), vodičský preukaz (uvádza sa skupina). Môžete tu tiež uviesť ovládanie strojopisu, alebo účtovníctva.

Záujmy

Do tejto časti môžete uviesť svoje záujmy, a tiež členstvo v rôznych organizáciách. Aj keď tieto informácie nemajú priamy súvis s pozíciou o ktorú sa uchádzate, personalista z nich môže veľa vyčítať. Ak chcete, môžete túto časť životopisu pokojne vynechať.

Referencie

V tejto časti môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré o vás môžu podať referencie.

Toto boli základné časti štruktúrovaného životopisu. Na záver je ešte potrebné doplniť aktuálny dátum a vlastnoručne životopis podpísať.
Ako bolo uvedené vyššie, štruktúrovaný životopis musí mať jasné členenie (na jednotlivé časti), na zvýšenie prehľadnosti sa pre jednotlivé položky používajú odrážky.

Ďalšie zdroje informácií: