15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Štruktúrovaný životopis vzor + podrobný návod

Váš profesný životopis (po anglicky CV, Curriculum vitae, v Spojených štátoch resume, v nemčine Lebenslauf) je spolu s motivačným listom tým najdôležitejším dokumentom, ktorý potrebujete pre získanie nového, lepšieho zamestnania. Práve preto je tento návod najobsiahlejší a túto stránku je možné považovať za najdôležitejšiu z celého webu. Mali by ste tu nájsť odpovede na všetky otázky týkajúce sa životopisu.

Štruktúrovaný životopis

V návode nájdete kompletný postup ako zostaviť CV a množstvo tipov ako ho vylepšiť a na čo si dať pri jeho písaní pozor. V závere, samozrejme, nechýba vzor životopisu.

Ako napísať profesný životopis

Pracovníkom personálnych oddelení firiem, alebo pracovných agentúr prechádzajú pri obsadzovaní každého voľného miesta cez ruky niekedy až stovky životopisov. Každému z nich venujú len veľmi krátky čas, preto sa pri ich zostavovaní vyžaduje stručnosť a prehľadnosť, aby už pri letmom pohľade bolo jasné, kde sa ktoré informácie nachádzajú. Tieto požiadavky spĺňa štruktúrovaný životopis. Pretože je v súčasnosti štandardom, v tomto návode sa budeme venovať práve jemu. Ak vás zaujímajú iné formy, nájdete ich na konci návodu. Akúkoľvek formu si však zvolíte, mala by vyzdvihovať vaše vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti vo vzťahu k pracovnej ponuke na ktorú reagujete.

Vždy by ste mali vychádzať z požiadaviek, ktoré sú kladené na zamestnanca pracujúceho na profesii o ktorú sa uchádzate. Pomôže vám, ak si odpoviete na nasledujúce otázky:

 • Akého človeka firma hľadá?
 • Čo môžem firme ponúknuť?

Štrukturovaný životopis krok za krokom

Štrukturovaný životopis môžete napísať podľa nasledujúcej štruktúry. Snažte sa byť struční, ale zároveň jasní a presní.

Osnova

V hlavičke by malo byť výrazne uvedený váš akademický titul, meno a priezvisko. Nadpis “Životopis” alebo “CV” sa už dávnejšie nepoužíva.

Osobné údaje

Ako prvé sú v štruktúrovanom životopise uvádzané osobné údaje a kontaktné údaje:

 • adresa (na ktorej sa zdržiavate a na ktorú vám môžu byť v prípade potreby zaslané dokumenty),
 • telefónne číslo (na ktorom ste po väčšinu dňa zastihnuteľný),
 • e-mailová adresa (aj tvar e-mailovej adresy vás reprezentuje. Najvhodnejšie je ak sa pred zavináčom nachádza iba vaše meno a priezvisko, podobne ako vo vzore nižšie).

Môžete uviesť aj dátum narodenia. Nie je to povinný údaj, ale tajiť vek nemá zmysel. Personalista si ho aj tak vie jednoducho vypočítať podľa rokov nástupu na stredoškolské, resp. vysokoškolské štúdium. Národnosť sa uvádza len ak sa uchádzate o zamestnanie v zahraničí. Rodinný stav, miesto narodenia a podobné osobné informácie sa neuvádzajú.

Vzdelanie

Táto časť obsahuje informácie o priebehu vzdelávania (od strednej školy), pričom sa začína najvyšším dosiahnutým stupňom a pokračuje sa hlbšie do minulosti. Pre každú školu sa uvádza:

 • rok začiatku a konca štúdia,
 • názov školy a mesto,
 • študovaný odbor.

Ďalšie vzdelanie

V tejto časti uvediete vaše ďalšie vzdelávanie, napríklad rôzne absolvované kurzy, semináre a školenia, tréningy. Ideálne ak majú súvis s pozíciou o ktorú sa uchádzate, ale aj priamo nesúvisiace kurzy o vás hovoria, že máte snahu sa dodatočne vzdelávať.
Uvádza sa:

 • rok/-y absolvovania kurzu,
 • názov kurzu,
 • miesto konania.

Uviesť je možné aj názov agentúry alebo firmy, ktorá školenie alebo kurz organizovala.

Pracovné skúsenosti

Jedna z najdôležitejších častí životopisu. Tu môžete byť kreatívny a predať sa. Obsahuje priebeh zamestnaní, pričom sa opäť začína aktuálnym, resp. posledným a postupuje sa ďalej do minulosti. Pre každé zamestnanie sa uvádza:

 • rok (prípadne aj mesiac) začiatku a konca pracovného pomeru,
 • názov zamestnávateľa, prípadne mesto,
 • názov pracovnej pozície,
 • náplň práce.

Ak je to užitočné, niekoľkými slovami môžete uviesť aj hlavnú činnosť firmy v ktorej ste pracovali.
Najväčší význam sa obvykle prikladá poslednému, zamestnaniu, preto pri ňom môžete uviesť viac detailov. Ak ste v ňom pracovali len krátko, detailnejšie rozoberte aj niekoľko ďalších. Ak ste pracovali v rovnakej firme na viacerých pozíciách, rozpíšte ich.

Priestor na prezentáciu ponúka vo väčšej miere náplň práce. Popíšte tu činnosti, ktoré ste vo firme alebo organizácii na svojom poste vykonávali, najdôležitejšie úlohy, príp. projekty. Ak to nezahrniete do svojho motivačného listu, môžete tu uviesť aj najvýznamnejšie úspechy, ktoré ste vo svojej práci dosiahli, napríklad riešenia, ktoré firme znížili náklady, alebo zvýšili zisk, či inak pomohli k jej prosperite. Číselnými alebo percentuálnymi hodnotami vytvoríte lepšiu predstavu o dosiahnutom výsledku. Ak máte možnosť nechajte si niektoré úspechy aj na pracovný pohovor.

Jazykové znalosti

V tejto časti sa uvádzajú vaše jazykové znalosti, spolu s úrovňou, na akej ich ovládate. Využiť môžete stupnicu: základy, mierne pokročilý, pokročilý, plynule / aktívne. Vaše hodnotenie je subjektívne, ale snažte sa byť realistický. Podhodnotenie môže spôsobiť, že vás nepozvú na pohovor. Nadhodnotenie zasa, že sa na pohovore strápnite, ak s vami budú chcieť komunikovať v cudzom jazyku a vy toho nebudete schopní.

Je dobré, ak viete svoje jazykové schopnosti niečím podložiť, napríklad: štátnou jazykovou skúškou, študijným jazykovým pobytom v zahraničí, alebo diplomom či certifikátom z jazykového kurzu.

Počítačové znalosti
V tejto časti sa uvádzajú vaše schopnosti práce s počítačom, ovládanie softvéru (kancelárskeho, grafického, ekonomického atď.) a programovacích jazykov. Spolu s názvom programu, alebo programovacieho jazyka sa uvádza aj úroveň. Opäť treba byť realistický. Na hodnotenie môžete použiť bežné hodnotenie: základy, pokročilý, expert.

Ďalšie znalosti a zručnosti

Uvádza sa tu vodičský preukaz, spolu so skupinou. Ak sa to týka pracovnej pozície, môžete uviesť aj počet najazdených kilometrov. Doplniť môžete aj ďalšie relevantné schopnosti a zručnosti, napr. ovládanie strojopisu, vedenia účtovníctva, ale aj ovládanie elektronickej pokladnice, obrábacích či iných strojov a zariadení a pod. Ak žiadne zvláštne zručnosti nemáte, len vodičský preukaz, môžete túto časť označiť jednoducho Vodičský preukaz.

Záujmy

Do tejto časti uveďte svoje záujmy, a tiež členstvá v rôznych organizáciách. Robte to uvážene, pretože personalista z nich môže o vás veľa vyčítať a na základe nich si zostaviť váš osobnostný profil a posudzovať vás ako kandidáta aj podľa neho.

Je dobré, ak uvedené informácie majú priamy súvis s pozíciou o ktorú sa uchádzate. Relevantné záľuby a koníčky naznačujú, silný záujem o danú oblasť. Aspoň niektoré všeobecné kategórie, ako cestovanie, kultúra, čítanie, šport, hudba, ktoré má v životopise takmer každý skúste konkretizovať, alebo pridať niečo originálne.

Ak si myslíte, že by nebola prínosom, môžete túto časť vynechať.

Referencie

V tejto časti môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré o vás môžu podať referencie, samozrejme pozitívne. Vopred sa s nimi o tom dohodnite a neuvádzajte na ne kontakt bez ich vedomia. Vhodnejší ako kolega bude určite váš nadriadený, vedúci projektu, riaditeľ, u absolventov profesor. Ak nemáte nikoho, kto by vám mohol poskytnúť odporúčanie, túto časť vynechajte.

Toto boli základné časti štruktúrovaného životopisu. Na záver je ešte potrebné doplniť miesto a aktuálny dátum. Vytlačené CV vlastnoručne podpíšte v pravom dolnom rohu.

Musíte zaujať a presvedčiť, že ste vhodný kandidát na obsadenie pracovného miesta, ktorý bude prínosom pre firmu.

Štrukturovaný životopis - vzor

Vzor štrukturovaného životopisu (curriculum vitae):

Ing. František Novák

Osobné údaje

Adresa: Robotnícka 2, 034 01 Ružomberok
Telefón: 0923 123 123
E-mail: frantisek.novak@emmail.sk
Dátum narodenia: 11.3.1982

Vzdelanie

2001 - 2006 Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava, odbor Obchod a marketing
1997 – 2001 Gymnázium, Ružomberok

Ďalšie vzdelanie

2006 - 2007 Jazykový pobyt, anglický jazyk, Royal School of English Oxford, Veľká Británia
2008 Kurz efektívneho e-mail marketingu, DIRECT, Bratislava

Pracovné skúsenosti

2010 - 2013 Premoto s.r.o., Bratislava
Pozícia: Marketingový špecialista
Náplň práce: tvorba stratégie pre firemnú prezentáciu na internete, návrhy, príprava a realizácia online marketingových kampaní, ich správa, vyhodnocovanie a zvyšovanie účinnosti, zavádzanie nových trendov do marketingovej komunikácie.

2008 - 2010 Perfekt s.r.o., Bratislava
Pozícia: Marketingový pracovník
Náplň práce: Prieskum trhu pri uvádzaní nových produktov a služieb, analýza a spracovanie výsledkov marketingových kampaní, monitorovanie médií, príprava a spracovanie propagačných materiálov.

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - pokročilý
Nemecký jazyk - mierne pokročilý

Počítačové znalosti

MS Word - expert
MS Excel - pokročilý
MS PowerPoint - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý
HTML - expert
CSS - pokročilý
Adobe Photoshop - pokročilý

Vodičský preukaz

skupina B

Záujmy
plávanie, webdizajn, cestovanie

Referencie

Ing. Marek Uhladený, riaditeľ marketingového oddelenia, Premoto s.r.o., Bratislava
Telefón: 0924 123 123
E-mail: uhladeny@premoto.sk

V Ružomberku 1.1.2013

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas na správu, spracovanie a uchovávanie mojich osobných údajov v spoločnosti Prekro s.r.o., Žilina, v databáze uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú s možnosťou ho kedykoľvek písomne odvolať.

Grafická úprava

Pre písanie si zvoľte dobre čitateľný typ písma. Môžete siahnuť po tradičných fontoch ktoré majú bežne v ponuke textové editory ako je napríklad Arial, či Times New Roman, alebo si môžete vybrať niečo modernejšie a originálnejšie, napríklad spomedzi Google Web Fonts, či iných dostupných fontov, ktoré nájdete cez vyhľadávač zadaním výrazu “fonts”. Dôležité je aby bez problémov zvládli slovenskú interpunkciu. Základnú výšku písma môžete použiť 11 alebo 12.

Nastavte primerane široké okraje. Používajte voľné riadky, alebo dostatočné medzery za odsekmi, aby bol text prehľadne členený a “dýchal”. Text môžete zarovnať vľavo alebo do bloku. Ak sa rozhodnete pre zarovnávanie do bloku, skontrolujte si, či medzi slovami nevznikli neprimerane veľké medzery.

Citlivými zásahmi do vzhľadu dokumentu môžete dosiahnuť určitú jedinečnosť a odlíšiť sa tak už na prvý pohľad od konkurencie.

Nepoužívajte preto bežne dostupné šablóny a ak nemusíte ani Europass CV.

Vyhnite sa však experimentovaniu s netradičnými typmi písma, zvýrazňovaniu (písaním celých slov veľkým písmom, podčiarkovaním, zmenou farby a pod.), či používaniu grafických efektov, ktoré pôsobia rušivo, alebo sťažujú čítanie.

Ako bolo uvedené vyššie, profesijný životopis musí mať jasné členenie (na jednotlivé časti), preto ich treba výrazne vizuálne označiť. Na zvýšenie prehľadnosti sa jednotlivé položky zoraďujú pod seba. Na ich oddelenie môžete použiť odsadenie textu, ale aj čiary a pod..

S najväčšou pravdepodobnosťou budete svoj životopis posielať e-mailom. Aby sa zobrazil správne, súbor uložte vo formáte .doc alebo ešte lepšie .pdf. Pre elektronickú komunikáciu platia aj ďalšie pravidlá.

Ak ho budete posielať poštou, na jeho vytlačenie by ste mali použiť kvalitný, biely papier formátu A4, radšej o niečo ťažší (hrubší) ako klasický kancelársky, napríklad s hmotnosťou 100g/m2. Tlačte len na jednu stranu listu.

Vytlačený životopis sa vám určite zíde napríklad aj na veľtrhu práce. Zoberte si so sebou pre istotu hneď niekoľko kópií.

Rukou písaný životopis posielajte len ak ste o to požiadaný.

Moderné technológie prinášajú nové možnosti a formy prezentácie. Až na niekoľko výnimiek sú však použiteľné iba pre profesie u ktorých sa vyžaduje vysoká dávka kreativity.

12 Tipov

 1. Nepoužívajte všeobecne napísaný životopis, ale snažte sa ho čo najviac prispôsobiť pracovnej ponuke, na ktorú reagujete. Urobte to na základe inzerátu, ale aj na základe ďalších informácií, ktoré ste si zistili o firme a voľnom mieste.
 2. Nemal by presiahnuť 2 strany, absolventom by mala stačiť jedna. Nikto nebude čítať “romány”. Niekoľko riadkov z tretej strany môžete dostať na druhú úpravou šírky okrajov. Pozor však aby nakoniec neboli príliš úzke.
 3. Životopis vás má dostať na prijímací pohovor, neočakávajte, že vďaka nemu hneď získate prácu.
 4. V životopise by malo byť všetko potrebné, nechajte však priestor aj na otázky.
 5. Buďte pozitívny. Ak nemusíte, neuvádzajte informácie, ktoré by mohli vzbudiť negatívny dojem. Ak sa o prácu uchádza viac kandidátov, môžu vás vyradiť z postupu na vstupný pohovor. Ak sa na pohovor dostanete, budete mať viac priestoru takéto informácie predostrieť a hlavne vysvetliť (dať im pozitívny podtext ;-).
 6. Fotografia sa u nás obvykle k životopisu nepripája, ak o to zamestnávateľ nepožiadal. Ak ju chcete priložiť, prečítajte si špeciálny článok venovaný fotografii v životopise.
 7. Dodržiavajte štandardné poradie jednotlivých častí.
 8. Ak máte bohaté pracovné skúsenosti súvisiace s voľným miestom, môžete najprv uviesť pracovné skúsenosti a potom vzdelanie.
 9. Prílohy k životopisu prikladajte len ak ste boli k tomu vyzvaní. Spravidla životopis sprevádza len motivačný list.
 10. Ak ste sa rozhodli posielať životopis “na slepo”, prispôsobte ho pozícii, ktorú by ste chceli zastávať. Ak podnik nehľadá nových zamestnancov, len ťažko zaujmete, ak nezdôvodníte, v čom by ste mohli byť prospešní. Pomôcť by mali vaše úspechy v minulých zamestnaniach.
 11. Ak sa uchádzate o profesiu v úplne inej oblasti, v akej ste doteraz pracovali, skúste nájsť spojitosť s vašou doterajšou kariérou v širších súvislostiach.
 12. Sústreďte sa a poriadne sa pripravte na odpovedanie na pracovné ponuky o ktoré skutočne stojíte. Nerozptyľujte svoju pozornosť a energiu reagovaním na veľké množstvo ponúk.

Tip pre absolventov

Ak ste čerstvým absolventom, snažte sa svoj životopis čo najviac obohatiť. Ideálne sú relevantnými pracovné skúsenosti získané už počas štúdia, môžete spomenúť ale napríklad aj:

 • rôzne absolvované kurzy,
 • skúsenosti získané praxou,
 • prázdninové brigády,
 • projekty a súťaže, do ktorých ste sa počas štúdia zapojili.

Ak je to vhodné, môžete spomenúť aj svoju diplomovú prácu, či svoju funkciu v študentskej organizácii.

Na čo si dať pri písaní pozor

 1. Použitie skratiek starostlivo zvážte. Vyhnite sa tým skratkám, ktoré nie sú všeobecne známe.
 2. Vyhnite sa príliš odborným výrazom. Personalisti, ktorí životopis čítajú, aj keď rozhodujú o prijatí uchádzača na konkrétnu pozíciu často nemajú dostatočné vedomosti z odboru. Samozrejme, určité odborné výrazy vo vašom životopise svedčia o vašej kompetentnosti.
 3. Nevyzerajte ako chválenkár. Určite sa v životopise predstavte v tom najlepšom svetle, ale tak, aby to nevyzeralo ako samochvála. Svoje tvrdenia doložte konkrétnymi činmi.
 4. Snažte sa vyhnúť “medzerám” v životopise. Ak ich tam máte, pripravte sa na ich vysvetlenie pri pracovnom pohovore. Ak ste boli dlhodobo mimo práce, uveďte dôvod, napríklad: nezamestnaný/hľadanie zamestnania, materská / rodičovská dovolenka a pod.
 5. V žiadnom prípade by ste nemali klamať, alebo akokoľvek prikrášľovať fakty. Klamstvo zvyčajne skôr či neskôr vyjde na povrch a nenapraviteľne zničí získanú dôveru. Skúsení personalisti si vedia informácie jednoducho preveriť.
 6. Vyhnite sa otrepaným frázam, tie len zbytočne zaberajú miesto, ktoré ste mohli využiť lepšie
 7. Uistite sa, že sa vo vašom životopise nenachádzajú žiadne gramatické ani štylistické chyby! Aj keď ho budete posielať len v elektronickej podobe, niekoľkokrát si ho prečítajte aj vytlačený (použitie softvérovej kontroly pravopisu by malo byť samozrejmosťou). Ak môžete, dajte ho prečítať aj inej osobe. Pomôže vám odstrániť chyby, ktoré ste prehliadli a môže vás upozorniť aj na nejasné alebo nelogické formulácie, ktoré ste použili.
 8. Nepoužívajte dlhé a komplikované súvetia.
 9. Nepíšte zbytočné “omáčky”, sústreďte sa na podstatné veci
 10. Pri vytváraní nového životopisu úpravou starého, nezabudnite aktualizovať dátum.
 11. Poriadne si skontrolujte kontaktné údaje (telefón, e-mail), či v nich nemáte preklep, zbytočne by ste potom čakali na odpoveď.
 12. Pozor si dajte ne text pri prechode z prvej na druhú stranu. Aby nebola prerušená veta, alebo na druhú stranu neprechádzali položky zoznamu

Životopis online

Vytvoriť si svoj životopis môžete aj online. Využitím niektorého z internetových pracovných portálov, alebo špecializovaných nástrojov, ktoré to umožňujú. Špecializované nástroje ponúkajú okrem prehľadnej štruktúry aj voľbu vzhľadu, pričom na výber je viacero atraktívnych šablón. Použitím populárnych generátorov na tvorbu a voľbou všeobecne obľúbenej šablóny sa však vystavujete riziku, že vaše CV bude vyzerať rovnako ako niektorého z ďalších kandidátov.

Tu sú príklady online nástrojov:

cvmkr.com - má aj českú lokalizáciu, žiaľ do slovenčiny lokalizovaný nie je
www.resumesimo.com - nástroj od českých tvorcov, momentálne ale umožňuje vytvorenie resume len v angličtine a španielčine.
Online si môžete vyplniť aj Europass.

Po vytvorení umožňuje väčšina nástrojov a  pracovných portálov s databázou CV náhľad, uloženie alebo stiahnutie.

Pomôcť si môžete aj šablónami pre MS Word.

CV pre prácu v zahraničí

Ak sa uchádzate o prácu v zahraničí, zistite si, aké náležitosti má obvykle životopis v danej krajine a prispôsobte im svoj slovenský. Ak by ste ho poslali len preložený do potrebného jazyka, určite by ste sa odlíšili od ostatných uchádzačov, ale asi nie tak ako by ste chceli.

Rozdiely môžu byť vo forme, napr. použitie krycieho listu, alebo iného formátu papiera (US Letter Size v Spojených štátoch), štruktúre, štandardnom priložení fotografie a pod.

Alternatívne môžete využiť štandardný európsky formát, tzv. životopis Europass.

Pri kontaktoch uveďte telefónne číslo (bez prvej nuly) s medzinárodnou predvoľbou +421 pre Slovensko.

V niektorých krajinách sú referencie veľmi dôležitou súčasťou prezentácie uchádzača o zamestnanie.

Funkčný životopis

Okrem už spomenutého štruktúrovaného, je možné pri hľadaní zamestnania využiť aj podstatne menej používaný funkčný, resp. skúsenostný životopis. Jeho súčasťou sú predovšetkým profesijný cieľ a profesijný profil. Obidve súčasti by mali korešpondovať s pozíciou o ktorú sa uchádzate. Cieľ vyzdvihne vašu motiváciu. Profesijný profil je postavený na výsledkoch, schopnostiach, skúsenostiach a silných stránkach uchádzača bez väzby na čas.

Výhodou tohto typu CV je, že sa sústreďuje na to podstatné - skúsenosti a výsledky. Pre niekoho môže byť výhodné aj to, že sa ním dajú prekryť časové medzery v kariére, čo však na druhej strane neznamená, že ich následne nebude treba vysvetliť pri pracovnom pohovore.

Vzhľadom na jeho charakter, pri jeho použití vzniká určité riziko, že si personalista bude myslieť, že niečo skrývate, napríklad časté zmeny zamestnania.

Inou formou životopisu, avšak nepoužiteľnou pre získanie práce je beletrizovaný životopis.

Ďalšie informácie

Aj keď je tento návod rozsiahly a podrobný, v životopise je stále čo vylepšovať. Ak preto hľadáte viac informácií a tipov, môžete siahnuť po niektorej zo špecializovaných knižných publikácií v ktorých sa táto téma rozoberá často na viac ako stovke strán. K CV neoddeliteľne patrí motivačný list. Práve jemu je venovaný ďalší podrobný návod so vzorom.

Ďalšie zdroje informácií: